Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i universitetspedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist 18. januar 2019

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i universitetspedagogikk. Stillingen er lokalisert til Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved Universitetsbiblioteket, arbeidsted Tromsø.

Det kan bli åpnet for ansettelse i inntil to stillinger.

Arbeidsområde og vitenskapelig profil vil i så fall være lik for begge stillingene.

Vi søker etter personer som har en forsknings- og undervisningsprofil orientert mot undervisning og læring i høyere utdanning.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte:

Stillingens arbeidsområder og vitenskapelig profil

Stillingen er knyttet til undervisnings-, veilednings-, og FoU-oppgaver innenfor det universitetspedagogiske fagområdet. Arbeidet skal bidra til å kvalifisere og videreutvikle vitenskapelige ansattes universitetspedagogiske kompetanse og det universitetspedagogiske fagområdet som sådan.

Undervisningsdelen er spesielt innrettet mot kursaktiviteter i regi av den universitetspedagogiske faggruppen. Stillingenes forsknings- og utviklingsdel skal rettes mot undervisning, læring og vurdering.

Stillingen ses i sammenheng med UiT sitt strategiske arbeid med forbedring av studie- og undervisningskvalitet. UiT har tatt en aktiv og landsledende rolle i universitets- og høgskolesektorens satsing på utdanningskvalitet. Ett eksempel er UiT sitt meritteringsprosjekt. Et annet er UiT sitt systematiske arbeid med hvordan universitetspedagogisk kompetanse kan dokumenteres.

Stillingens arbeidsoppgaver innebærer å delta aktivt i:

 • Utvikling og gjennomføring av det universitetspedagogiske tilbudet på alle områder som for eksempel:
  • Planlegging og gjennomføring av kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse
  • Utvikling og gjennomføring av nye og eksisterende kvalifiseringstilbud for vitenskapelig ansatte.
  • Utvikle strategier med tanke på styrke helhet og sammenheng i eksisterende og fremtidige kurstilbud innenfor det universitetspedagogiske området.
  • Veiledning/rådgivning for fagmiljøer i studiekvalitetsarbeid.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid rettet inn mot undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning. Heri ligger et fokus på læringsteori, evaluering av undervisning, alternative vurderingsformer og bruk av teknologi i undervisningen. Også andre områder med betydning for undervisningskvalitet kan inngå som FoU-fokus.

Arbeidet i universitetspedagogisk faggruppe med planlegging av undervisning, samt veiledning og konsultasjon, skjer primært i samarbeid mellom ansatte i den universitetspedagogiske faggruppen, men også i samarbeid med andre ved Result, universitetet og sektoren for øvrig, både nasjonalt og internasjonalt. Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Hovedarbeidssted for stillingene er lagt til Tromsø, men arbeid ved UiT sine andre studiesteder må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Søker skal ha vitenskapelig kompetanse som kvalifiserer til å bidra i kursvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til undervisning og læring i høyere utdanning.

Søker kan enten ha

 • kompetanse i pedagogikk eller nærliggende fagområder, med orientering mot undervisning og læring i høyere utdanning

eller

 • vitenskapelig kompetanse og solid undervisningserfaring fra annet fagområde ved universitetet, og særlig orientering mot fagdidaktikk og/eller utvikling av undervisning og utdanning.

Videre kreves det at

 • søker kan dokumentere FoU-arbeid knyttet til utdanning, undervisning og læring i høyere utdanning.
 • pedagogisk kompetanse er dokumentert i en pedagogisk mappe (se nedenfor). Søkeren må dokumentere evne til å reflektere over sin egen pedagogiske praksis, og til å formidle forskningsbaserte perspektiver på undervisning og læring til universitetets ansatte, både gjennom kurs og veiledning.
 • søkere behersker norsk eller et skandinavisk språk flytende siden kurs og annen undervisning foregår på norsk.
 • søkere behersker engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Det understrekes at det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe er en helhetlig presentasjon av søkerens undervisningskompetanse. En pedagogisk mappe inneholder tekster om:

 • Søkerens pedagogiske utgangspunkt - de prinsipper undervisningen bygges ut fra.
 • Dokumentasjon av ulike typer undervisningsaktiviteter som viser planlegging, gjennomføring og vurdering.
 • Evaluering av undervisning og erfaringer fra bidrag til pedagogisk utviklingsarbeid.

Dokumentasjonene må inneholde vedlegg, referanser til aktuell litteratur og forskning om undervisning og eventuell dokumentasjon av formell universitetspedagogisk kompetanse (kursbevis for gjennomført kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse eller lignende).

For nærmere informasjon om krav til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og UiTs «utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT».

For de ulike stillingskategorier gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

Stilling som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad,

eller

 • Kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

Stilling som førstelektor:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling

og

 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

Stilling som universitetslektor

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Stillingenes tilhørighet

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvalitet ved UiT Norges arktiske universitet. Avdelingen er delt inn i en faggruppe for universitetspedagogikk og en faggruppe for IKT og læring. Den universitetspedagogiske faggruppen har ansvar for å utvikle den universitetspedagogiske kompetansen til ansatte ved UiT. Faggruppen for IKT og læring arbeider med utvikling, utprøving, produksjon og implementering av IKT-baserte læringsverktøy og læringsressurser ved UiT. Result har en viktig rolle i UiTs strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette innebærer arbeid med kartlegging, initiering og evaluering av tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen.

Universitetssektoren og UiT er i stadig endring. Stillingens tilhørighet og innplassering ved UiT kan derfor gjennomgå endringer. Arbeidssted er studiested Tromsø.

Vi tilbyr

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et spennende arbeidsmiljø i et fagfelt i vekst, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Se for eksempel Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ, kode 1198

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ, kode 1009

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen. Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og vitenskapelig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • pedagogisk mappe som dokumentasjon av universitetspedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • en beskrivelse av vitenskapelige produksjon der søkeren peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle for den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom en ansettelse er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søker innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen