Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sosialt arbeid

Søknadsfrist 25. januar 2019

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i sosialt arbeid. Stillingen er tilknyttet Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) med kontor og arbeidssted i Alta.

Flere opplysninger kan du få av:

 • Instituttleder Nina Hermansen, tlf. 99241655 eller kontorsjef Ingvar Hauge tlf. 97722902

Stillingens tilhørighet

IBS har ansvar for bachelorstudiene i sosialt arbeid og barnevern ved UiT. I tillegg har instituttet en mastergrad i sosialt arbeid og er i prosess med å overta et mastertilbud i barnevern. Instituttet er fordelt på 3 campus; Alta, Harstad og Tromsø og har vel 45 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 6. Rundt 500 studenter er knyttet til instituttet. Den som tilsettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, Alta, men det kan bli aktuelt med mindre undervisningsoppgaver i Tromsø.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Undervisning, veiledning og vurdering tilknyttet fag ved bachelorutdanningene i sosialt arbeid og barnevern, heltid og deltid (Tromsø). Sosialt arbeid handler om å fremme mestring gjennom mobilisering av individuelle og kollektive ressurser, mot marginalisering og undertrykking av materiell, politisk, sosial, kulturell og psykologisk art. Kunnskap om velferdsstatens ordninger (NAV m. fl.), sosialpolitikk og sosialøkonomi er viktige felt i bachelorutdanningen. Den som tilsettes vil også kunne få oppgaver med oppfølging av studenter i praksis. Avhengig av kvalifikasjoner kan også undervisning på deler av masterstudiet og veiledning av studenter bli aktuelt. Det settes opp en arbeidsplan med fordeling av arbeidsoppgavene undervisning, forskning og administrasjon.

Forskningsvirksomheten er p.t. organisert i 4 grupper ved instituttet og man vil ut fra forskningsinteresser og erfaring tilknyttes en av disse. Instituttets forskningsprofil er mangfold og marginalisering, profesjoners handlingsrom og organisering av velferdstjenester.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum utdanning på høyere nivå – mastergrad/hovedfag innenfor fagområdet sosialt arbeid/sosialpedagogikk. I tillegg er det ønskelig med relevant arbeidserfaring fra praksisfelt eller undervisningserfaring fra sosialfaglige eller andre profesjonsrettede utdanninger. Søkere med forskningserfaring innenfor sosialt arbeid og/eller innenfor instituttets forskningsprofil vil foretrekkes.

Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor:I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førstelektor:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor:I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som universitetslektor:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT».

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

ArbeidsvilkårDen som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon avpedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
  • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.
 1. forfatter(e), arbeidets tittel
 2. for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 3. for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen