Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi

Søknadsfrist: 30.11.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO, er det ledig 100 % vikariat som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i radiografi. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere i disse stillingskategoriene kan det bli aktuelt å ansette noen som høgskolelærer. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i radiografi.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak


Velkommen som søker!

Stillingen er ledig for ansettelse så snart som mulig, og er ledig til og med 01.09.2023.

Institutt for helse- og omsorgsfag

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse fagområdene. Instituttet har nærmere 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i åtte forskningsgrupper. IHO er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes i stillingen skal ha undervisning, forskning, veiledning og sensuring som hovedoppgave. Faglig administrative oppgaver dreier seg i første rekke om planlegging av undervisning, eksamensavvikling, og studentevaluering.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • autorisert radiograf / godkjenning som radiograf
 • relevant arbeidserfaring
 • gode kunnskaper innen digital- og medisinsk bildebehandling

For stilling som førsteamanuensis kreves det:

For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

· Selvstendig forskning utover doktorgrad; dokumenter ved vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

· Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering; betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidra på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres

· Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk; vil bli vurdert i henhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering

For stilling som førstelektor kreves det:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt. Den som blir tilsatt må ha utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, samt IKT kompetanse.

For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

For stilling som høgskolelærer kreves det:

 • Bachelorutdanning i radiografi
 • Relevant yrkeserfaring

Vi legger vekt på din personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. Vi ønsker en initiativrik og resultatorientert medarbeider med gode samarbeids- og formidlingsevner.

Språkkunnskaper: Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere til stillinger innen undervisning og forskning må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Fordi dette er en midlertidig stilling kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter konkret vurdering i det enkelt tilfelle.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Dokumentasjon av erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering, og dokumentasjon av gjennomført utenlandsopphold og nasjonalt/internasjonalt forskningsnettverk (gjelder søkere til stilling som førsteamanuensis)

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 • Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.
 • Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.
 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.
 • Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen