Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kroppsøving - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Søknadsfrist 25. januar 2019

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/første-lektor/universitetslektor i kroppsøving. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Stillingens tilhørighet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunns-vitenskap og lærerutdanning, og har campus i Tromsø og Alta. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende utdanning.

Hjemmeside: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Den som tilsettes, vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT Tromsø.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingene er tillagt undervisningsoppgaver på grunnskolelærerutdanningen og barnehage-lærerutdanningen. FoU-virksomheten forutsettes innrettet slik at den bidrar til å oppfylle kravet om forskningsbasert undervisning. Det forventes å deltakelse i en eller flere av instituttets FoU-grupper. Det kan også bli aktuelt å undervise innenfor etter- og videreutdanning.

Kvalifikasjonskrav Det kreves minimum hovedfag eller mastergrad innenfor fagområdet kroppsøving eller tilsvarende. Det er behov for kompetanse innen fagdidaktikk og motorikk/fysisk utvikling hos barn. Det er sterkt ønskelig med arbeidserfaring fra norsk skole, barnehage og/eller høyere utdanning.

Kravene til de tre ulike stillingskategoriene er ut over dette som følger:

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor:I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som universitetslektor:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole og
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Søkeren må beherske/ha et ferdighetsnivå i norsk tilsvarende norsk som morsmål.

Arbeidsvilkår Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år, jf. tjenestemannslovens forskrift § 5 nr. 1 og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon avpedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.
 1. forfatter(e), arbeidets tittel
 2. for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 3. for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen søkere!

Søk på stillingen