Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i fysioterapi

Søknadsfrist: 18.09.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysioterapi. Stillingen er tilknyttet bachelorprogrammet i fysioterapi.

UiT Norges arktiske universitet

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.


Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.


Velkommen som søker!

Dersom søkere ønsker å kombinere ansettelse hos oss med annet arbeid, for eksempel klinisk praksis, kan vi tilby redusert stillingsprosent. Søkere som ønsker mindre enn 100 % stilling må oppgi det i søknaden og må være bosatt i Tromsø.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.11.2019.

Du får jobbe med

Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av undervisning, samt veiledning og sensur ved bachelorprogrammet i fysioterapi. Videre kan ulikt fagadministrativt arbeid bli tillagt stillingen, herunder emneplanlegging, koordinering av praksis og utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital undervisningsplattform, eksamensutarbeiding og evalueringsarbeid.

Forsknings- og utviklingsarbeid inngår i stillingen, det forventes at den som tilsettes skal delta i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid for utdanningen og i dokumentasjon av dette.

Kontaktinformasjon

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger, og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. For mer informasjon se: Institutt for helse- og omsorgsfag.

Kontaktperson for stillingen er:

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut, alternativt må du tilfredsstille vilkårene for autorisasjon
 • Relevant arbeidserfaring som fysioterapeut
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne både muntlig og skriftlig, gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Grunnleggende datakunnskaper

Vi ønsker søkere som har klinisk erfaring og er trygg på sin fysioterapifaglige kompetanse. Det vil bli vektlagt at søkere har kunnskap om funksjonsundersøkelse/kartleggingsarbeid og behandling/annen oppfølging av pasienter/brukere. Vi oppfordrer søkere med spesiell kompetanse på følgende spesialiseringsområder i fysioterapi til å søke:

 • fysioterapi til barn og unge
 • folkehelse
 • fysioterapi til eldre
 • nevrologisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi

Siden studieprogrammet samlet sett har behov for en bredde av kompetanse innen ulike fysioterapifaglige retninger, oppfordrer vi også søkere med annen erfaringsbakgrunn til å søke. Ved avgjørelse om ansettelse vil kompetansen til aktuelle søkere sees i sammenheng med studieprogrammets samlede behov for kompetanse.

Vi legger vekt på personlig egnethet og ser etter initiativ- og kunnskapsrike fagperson som evner å finne løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre.

Vi ønsker søkere som har interesse for forsknings- og utviklingsarbeid innen fysioterapi og kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsninger. Ved ansettelse i stilling som førsteamanuensis forventes det at du går inn i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Søkere som er kvalifisert til slik stilling må derfor orientere seg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan de kan være med på å styrke en av disse.

Førsteamanuensis: For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Førstelektor: For stilling som førstelektor kreves det:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt Ved bachelorprogrammet i fysioterapi ønskes det spesielt kompetanse innen studentaktive undervisningsformer og klinikk-/praksisrelatert undervisning

Universitetslektor: For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan søkere uten nødvendige pedagogiske kvalifikasjoner ansettes midlertidig for inntil tre år, men må få godkjent sine pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å utvikle en pedagogisk mappe innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Se punktet «Bedømmelse» under for mer informasjon.

Vi tilbyr

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte.

Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 • Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.
 • Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.
 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt) (gjelder ikke for univ.lektor)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Søk på stillingen