Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor / høgskolelærer i vernepleie

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for vernepleie er det en ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer i vernepleie med arbeidssted i Harstad.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning.


Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for vernepleie har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg har instituttet en mastergrad i Velferdsendring, samt ulike videreutdanninger. Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferd og funksjonshemmingsforskning. Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet. Les mer om oss på: Velkommen til Institutt for vernepleie

Arbeidsoppgaver i stillingen er primært tilknyttet bachelorutdanningen i vernepleie og undervisning, veiledning, praksisoppfølging og eksamensarbeid innen fagplanens tverrfaglige emner.

Veiledning av studentene blir gitt individuelt og i grupper i forhold til tverrfaglige tema, i praksis, ved basisgruppe og andre prosjektoppgaver. Praksisopplæring og ferdighetstrening skjer hovedsakelig i praksisfeltet, primært i Nord- Norge. Stillingen innebærer også fagadministrativt arbeid og forsknings- og utviklingsoppgaver.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med:

Kvalifikasjoner

For alle stillingskategorier kreves bachelorgrad i vernepleie, relevant yrkeserfaring og dokumentert utdanningsfaglige kompetanse. Det kreves gode norsk og engelskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Stillingen inngår i et av instituttets fagteam og den som ansette må kunne arbeide i team. Det kreves derfor gode samarbeidsevner og personlig egnethet for stillingen blir vektlagt. Eventuelt tilbud om stilling vil bli sett i sammenheng med en helhetlig vurdering av instituttets behov i forhold til kompetansen hos aktuelle kandidater.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad; dokumenter ved vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering; betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidra på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk; vil bli vurdert i henhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen (mastergrad) eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (gjelder alle stillingskategorier)

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.

Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • Vitnemål og attester:
  • bachelorgrad eller tilsvarende
  • mastergrad eller tilsvarende (gjelder førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor)
  • ph.d. grad eller tilsvarende (gjelder førsteamanuensis)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Vitenskapelig arbeid (gjelder førstelektor og førsteamanuensis)
 • Beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen (gjelder førstelektor og førsteamanuensis)
 • Dokumentasjon av erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering, og dokumentasjon av gjennomført utenlandsopphold og nasjonalt/internasjonalt forskningsnettverk (gjelder førsteamanuensis)

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning/førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning/ universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen