LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i sosiologi

Søknadsfrist: 15.03.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV) er det en ledig stilling som førsteamanensis i sosiologi med vekt på helse- og velferdssosiologi og kvalitative metoder.

ISV har seks administrative stillinger og om lag 65 årsverk i vitenskapelige stillinger innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsplanlegging, sosialantropologi og visuelle kulturstudier. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig og fordelt på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad. I tillegg har instituttet flere tverrfaglige studietilbud og et omfangsrikt etter- og videreutdanningstilbud.

Fagmiljøet i sosiologi har ansvar for disiplinære utdanningsprogram på ulike nivå (bachelor, master og ph.d.) samt for lektorprogrammet i sosiologi.Den som ansettes vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT i Tromsø, og må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Alle ansatte ved sosiologi er knyttet til forskningsgruppen «Robuste fellesskap» som søker å forstå det norske samfunn med utgangspunkt i sosiologiske perspektiver på fellesskap og sosial integrasjon. Vi har behov for noen som kan jobbe innenfor helse- og/eller velferdssosiologi. Analyser som tar utgangspunkt i utfordringer som er aktuelle i Nord-Norge er sentrale, men andre empiriske nedslagsfelt er velkomne.

Den som ansettes skal undervise i kvalitative metoder på alle nivå, både nett- og campusbaserte tilbud. Utvikling og gjennomføring av metodeundervisningen skjer i samarbeid med fagmiljøet i statsvitenskap ved ISV. Den som ansettes må dokumentere solid kompetanse i kvalitativ metode, og skal være en viktig bidragsyter til å utvikle instituttets metodetilbud og til å integrere metodeundervisningen i studieprogrammene.

Sosiologi skal være en sentral disiplin ved Institutt for samfunnsvitenskap. Vi forventer derfor at den som ansettes bidrar til å styrke sosiologi gjennom faglig engasjement internt og deltar i nettverk nasjonalt og internasjonalt for utvikling av prosjekter og prosjektsøknader, i tillegg til formidling av forskning til en bredere offentlighet.

Kontakt

Flere opplysninger kan du få av:

 • Fungerende instituttleder, professor Hans-Kristian Hernes, tlf. (+47) 77 64 56 02 / (+47) 41 69 49 76, e-post: [email protected] eller
 • Kontorsjef Rita Johansen, tlf (+47) 77 64 43 03, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den rette kandidaten må:

 • Ha norsk doktorgrad i sosiologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Ha dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Søker som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. Se mer informasjon under "Utdanningsfaglig kompetanse".
 • Beherske et skandinavisk språk på et så høyt nivå at vedkommende kan gå direkte inn i undervisning.
 • Dokumentere solid kompetanse i kvalitativ metode.

Vi ønsker en kollega som allerede har erfaring med nye former for undervisning, inklusive digitalisering, men ønsker også søkere uten slik erfaring som vil planlegge for- og bidra til å utvikle undervisningsformer og læringsmiljøet i sosiologi. Det vil bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning, motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Den fortrukne kandidaten er uavhengig, fleksibel og har gode samarbeidsevner.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Utdanningsfaglig kompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Evt. dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS