LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i odontologi (eksperimentell odontologi)

Søknadsfrist: 12.06.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen og Institutt for klinisk odontologi

Ved Institutt for klinisk odontologi er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i odontologi, fagretning eksperimentell odontologi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for klinisk odontologi (IKO) er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og har i underkant av 25 fast ansatte i vitenskapelige stillinger og 4 ph.d.-kandidater. IKO er lokalisert på i TANN-bygget, campus Tromsø, sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og Universitetstannklinikken (UTK).

IKO har to forskningsgrupper: 1) Dental Public Health and Behaviour; som har som hovedmål å øke forskningsbasert kunnskap om tannhelsetilstand og tannhelseatferd, samt styrke helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid i regionen, og 2) Clinical and experimental Dentistry, og dekker forskning innen alle kliniske fag, samt eksperimentell odontologi, herunder særskilt fagområdene oral økologi og dentale biomaterialer.

IKO har et forskningslaboratorium som driver med DNA analyser, protein analyse, immunologiske analyser og material forskning. Forskningslaboratoriet ved IKO har automatisert DNA- og protein ekstrahering, PCR, DDPCR, BioPlex og gel dokumentasjon system. De siste 5 årene har forskningslaboratoriet arbeidet med analyse av kliniske prøver (spytt) og genetikkmarkører som er tilknyttet orale sykdommer.

IKO har programansvar for undervisningen på Bachelor i tannpleie, Mastergrad i odontologi, og Forskerlinjen odontologi. Den kliniske delen av utdanningen skjer hovedsakelig på UTK, men også gjennom praksis på tannklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten. De to første årene av mastergradsutdanningen i odontologi utføres i stor grad felles med legeutdanningen. På tannpleie er måltallet på 12 studenter per kull, mens på odontologi er måltallet 40 studenter per kull.

IKO har også programansvar for utdanningen av spesialisttannleger i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge (TkNN).

Stillingens arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil innlemmes i forskningsgruppen Klinisk- og eksperimentell odontologi, og skal bidra med forskning og utvikling innen eksperimentell odontologi, men også tverrfaglig.

Undervisningsoppgaver tillagt stillingen vil hovedsakelig være innen oral farmakologi, samt laboratorieundervisning for tannpleierstudenter og tannlegestudenter. Den som tilsettes skal også ha emnelederansvar innen biomedisinske basalfag, og skal bidra i eksamensplanlegging og sensur, veiledning av studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt veiledning av forskerlinjestudenter. Den som tilsettes skal bidra i undervisning for alle studentgrupper ved Det helsevitenskapelige fakultet, men primært vil undervisningsoppgaver være tilknyttet IKO.

1. og 2. studieår har tannlegestudenter i stor grad undervisning sammen med studenter på medisinutdanningen, hvor emnelederansvar ligger til Institutt for medisinsk biologi. En av oppgavene i stillingen vil være koordinering av IKOs bidrag i undervisning som gis særskilt til tannlegestudenter på 1. året, med tilhørende delemnelederansvar.

Den som tilsettes i stillingen forventes å lede planlegging og arbeid med opprettelse-, og emneledelse av nytt ph.d.-emne innen eksperimentell odontologi, samt bidra i opprettelse, ledelse og gjennomføring av internasjonale kurs/emner som skal tilbys utvekslingsstudenter.

I stillingen inngår også faglig undervisingsadministrasjon og tverrfaglig samarbeid for videreutvikling av våre undervisningsprogrammer.

Nye oppgaver kan tillegges etter avtale med instituttleder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves odontologisk embetseksamen. Norsk autorisasjon er en fordel.

Undervisningserfaring fra oral farmakologi, master i odontologi og bachelor i tannpleie, samt erfaring fra undervisningsplanlegging, emneledelse, undervisning på lab, og veiledning av studenter vil være en fordel og hensiktsmessig.

Søker bør beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk. Dersom man på søknadstidspunkt ikke behersker norsk må dette tilegnes innen 2 år.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

For stilling som førsteamanuensis kreves relevant norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Forslag til forskningsprosjekt (2-5 sider)
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS