LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis i næringsutvikling, ledelse og organisasjon

Søknadsfrist: 13.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som førsteamanuensis i marin næringsutvikling. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Marin ressursforvaltning og næringsutvikling (MARA) ved Norges fiskerihøgskole.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet bedrifts- og næringsutvikling, ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, fangstteknologi og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå (fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi). I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management) og ph.d.-opplæring. Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt undervisning i studieprogrammene fiskeri- og havbruksvitenskap og International Fisheries Management samt veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Den som tilsettes forventes å kunne undervise i blant annet ledelses- og organisasjonsteori, innovasjonsteori og teorier om markedsstrategier og verdikjeder. Det vil framover være behov for å utvikle nye emner i takt med endringer i studieprogrammene. De fleste av studieprogrammene på NFH er tverrfaglige, og vi vektlegger kollegialt samarbeid under planleggingen, gjennomføringen og videreutviklingen av våre programmer.

Den som tilsettes må i sitt forskningsarbeid være orientert mot utviklingen av de marine næringene og bidra med ny kunnskap innen ett eller flere av fagfeltene ledelse, innovasjon, markedsstrategier, næringstransformasjoner, bærekraftig næringsutvikling, virkningene av offentlig politikk og regelverk og næringenes samfunnsrolle. Forskningsgruppa MARA inngår i et bredt forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid på tvers av fagmiljøer, fakulteter og institusjoner. NFH legger også vekt på et tett samarbeid med sjømatnæringen og andre marine næringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Vi søker etter ambisiøse kandidater som kan dokumentere:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Forskning- og utviklingsarbeid med fokus på ledelse, innovasjon, marked og samspillet mellom offentlig politikk og næringsutvikling.
 • Profesjonell grad i samfunnsfag, geografi, økonomi, fiskeri- og havbruksvitenskap eller tilsvarende.
 • Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
 • Evne til prosjektakkvisisjon.
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse.
 • Erfaring med undervisning innenfor relevante fagområder.
 • Erfaring med utvikling og gjennomføring av studentaktive læringsformer (problembasert læring, omvendt klasserom, formative evaluering).
 • Gode formidlings- og samarbeidsevner.
 • Relevant internasjonalt fagnettverk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.

Det anses som en fordel å ha interesse og erfaring knyttet til

 • marin næringsutvikling
 • spørsmål om bærekraft

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid.
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader.
 • Attester.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser.
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Portfolio over undervisning med opp til fem eksempler fra relevante kurs som beskriver rollen og deltakelsen for hvert kurs.
 • Komplett liste over publikasjoner som angir hvilke arbeider som er fagfellevurdert.
 • Søkeren skal levere inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktoravhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS