Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning

Søknadsfrist: 06.10.2019

Inntil tre førsteamanuensis stillinger innenfor utdanningsvitenskap, statsvitenskap eller et annet område relevant for Kunnskapssenter for utdanning

Om stillingen og fagmiljø

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger.


Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis innenfor utdanningsvitenskap, statsvitenskap eller et annet område som er relevant for arbeidet ved Kunnskapssenter for utdanning.

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS har som hovedformål å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater og økt bruk av forskning i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

I tillegg skal senteret identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter.

Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

KSU skal være en enhet med faglig autoritet og uavhengighet.

Kunnskapssenteret er organisert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Fakultetet består av tre institutt (Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og språkvitenskap), tre nasjonale sentre (Nasjonalt senter for lesing og leseopplæring, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og Kunnskapssenter for utdanning), og et senter for barnehageforskning - Filiorum. Vitenskapelig ansatte ved Kunnskapssenter for utdanning rapporterer til senterleder.

Kvalifikasjoner

Kunnskapsoversikter forutsetter nøyaktighet, transparens og god innsikt i kvalitetsvurderinger av forskning. KSU har derfor behov for å ansette personer som representerer et bredt spekter av kompetanse, og som tilsammen er metodisk sterke både innenfor kvalitative og kvantitative metoder.

De som ansettes har gjerne et spesialfelt, men må være åpne for å framstille kunnskapsoversikter innenfor alle områder som er relevante for hele utdanningssektoren (fra barnehage til høyere utdanning). De som ansettes må kunne kommunisere med ulike brukergrupper (praksis, politikk, forskning).

De som ansettes må ha sterk interesse for og kapasitet til å videreutvikle et senter med stor nasjonal betydning i samarbeid med andre. KSU søker derfor medarbeidere som vil være lagspillere i utvikling av et sterkt faglig miljø for utvikling og formidling av systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Førsteamanuensis i fast stilling må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse.

De aktuelle kandidatene

 • har fullført doktorgrad innenfor et relevant område
 • har publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter
 • kan dokumentere god metodekunnskap innenfor enten kvalitativ eller kvantitativ metode
 • har stor interesse for betydningen og bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer - erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringer vil bli verdsatt
 • behersker norsk (evt. skandinavisk) muntlig og skriftlig så vel som engelsk
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er nøyaktig, strukturert og tar ansvar er resultatorientert og holder tidsfrister
 • har erfaring fra samarbeid med en eller flere av senterets brukere (fra utdanningssektoren, politikk)
 • er samarbeidsvillig og opptatt av å skape sammen med andre
 • kan ta et tak for fellesskapet uansett om oppgaven er stor eller liten

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert kompetanse relatert til arbeid ved senteret. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Vi ber om at du i søknadsbrevet gjør oss oppmerksom på om du søker fast stilling, vikariat eller begge deler.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen