LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis II i statistikk

Søknadsfrist: 14.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad og doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis II i statistikk ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk.

Stillingen tilsvarer 20% stilling som førsteamanuensis. Ansettelsen gjelder for tre år, og er knyttet til stillingsinnehavers hovedstilling.

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise, veilede, forske og formidle forskningsresultat innenfor fagområdet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Ved instituttet er det 22 fast ansatte i vitenskapelig stilling, og pr i dag er det to professorer og to førsteamanuenser i statistikk. Forskningsaktiviteten er innenfor områdene forløpsanalyse, longitudinelle data, statistisk prosesskontroll, medisinsk statistikk, klimastatistikk, beregningsintensive metoder, tidsrekkeanalyse, retningsstatistikk, formanalyse og bildebehandling. Det er ønskelig at den som ansettes i stillingen er aktiv innenfor minst ett av disse områdene og kan inngå i et aktivt forskningssamarbeid med statistikkgruppa.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor statistikk. Spesialisering innenfor ett eller flere av de nevnte forskningsområdene foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Det er en fordel om du kan dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og om du har erfaring fra planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Videre legges det vekt om du har

 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonalepubliseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv som er relevant for fagområdet
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Marius Vervik/UiS

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 120.000 - 140.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • relevante vitnemål og attester
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS