Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet

Søknadsfrist: 16.07.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i samfunnssikkerhet.

Gjennom økt forståelse for kjennetegn ved risikosamfunnet, kunnskap om risikostyring, samfunnsplanlegging, sikkerhetsledelse, beredskapsarbeid og krisehåndtering, skal studier og forskning innen samfunnssikkerhet bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og formidling av kunnskap om samfunnssikkerhet.

Forskning og undervisning innen samfunnssikkerhet er knyttet til mange ulike typer trusler, som for eksempel teknologirelaterte ulykker, globale avhengigheter (i infrastruktur, økonomi, logistikk, forurensning, kriminalitet, migrasjon, epidemier/pandemier osv.), villede handlinger (som ordinær kriminalitet, organisert kriminalitet og terror) og klimautfordringer (lokalt og globalt). Mange av de store utfordringer vi står ovenfor er globale, slik som naturlige kriser og katastrofer, pandemier, klimaendringer, terror, migrasjon, mm. Globale utfordringer peker på internasjonale løsninger, noe som krever kunnskap og forståelse av styrings- og beslutningsmekanismer på internasjonalt nivå.

Fagområde for stillingen er derfor samfunnsvitenskapelig, med fokus på risiko, sikkerhets- og beredskapsutfordringer i et internasjonalt perspektiv.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor internasjonal beredskap, -krisehåndtering, klimarisiko, osv, samt drive nettverksarbeid med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk plassert ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er knyttet til det samfunnsvitenskapelige miljøet innen samfunnssikkerhet ved UiS. Miljøet driver bachelor-, master- og PhD-utdanninger i samfunnssikkerhet. Miljøet inngår i et tverrfaglig samarbeid som omfatter risikostyring og samfunnssikkerhet. Stillingen innebærer store krav til samarbeidsevner, teamarbeid og fleksibilitet i et flerfaglig miljø.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med samfunnsvitenskapelig doktorgrad innenfor internasjonale relasjoner.

Søkere med følgende spesialisering foretrekkes:

 • teoretiske og metodiske sider ved fagområdet samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv
 • internasjonal utvikling av beredskapsystemer og resiliens
 • internasjonal krisehåntering og kriserespons
 • generell kunnskap om EU, overnasjonale styringsmekanismer og internasjonale relasjoner

Foruten vitenskapelige kvalifikasjoner vil det bli lagt stor vekt på at du har erfaring som prosjektleder for større forskningsprosjekt som NFR og H2020, i tillegg til at du kan vise til prosjektsøknadsarbeid innenfor NFR-programmer (som for eksempel SAMRISK), H2020 og Horizon Europe programmene knyttet til problemstillinger innenfor risiko-og sikkerhetsfeltet. Vi er også på jakt etter en aktiv forsker med et internasjonalt nettverk.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale forskningsjournaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med offentlig og privat virksomhet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøve-undervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen