Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnsikkerhet

Søknadsfrist: 31.07.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

De første seks årene skal den som ansettes være faglig leder for sekretariatet for Rådet for samfunnssikkerhet og beredskap for kunnskapssektoren i Norge (Beredskapsrådet). Universitetet ivaretar en faglig basert sekretariatsfunksjon for rådet. Det er lagt opp til at den som ansettes også vil kunne ivareta ordinære undervisnings- og forskeroppgaver som førsteamanuensis.

Sekretariatet skal være en faglig rådgiver og pådriver for arbeidet i rådet, utføre oppdrag, utredninger/analyser og forestå praktiske funksjoner som saksforberedelse, møtekalling, referatskriving, m.m. Sekretariatet kan på oppdrag fra rådet utarbeide utkast til retningslinjer, fasilitere opplæring, innhente representanter fra ulike aktører og fagmiljøer, etc. Sekretariatet vil være et kontaktpunkt mot Kunnskapsdepartementet og utarbeide årsrapport som godkjennes av rådet. Sekretariatsleder vil i samarbeid med leder av rådet ha løpende kontakt med Kunnskapsdepartementet og være sentral i nasjonale nettverk og fora som er relevant for rådets virkeområde, samt holde foredrag for universitets- og høgskolesektoren innenfor de fagområder som er beskrevet ovenfor.

Den som ansettes vil inngå som en del av fagmiljøet for risikostyring og samfunnssikkerhet, og må ha sin kompetanse innenfor dette feltet.

Underliggende fagområder inkluderer:

 • sikkerhet, sikring, beredskap og krisehåndtering
 • risikoanalyse, risikohåndtering og risikokommunikasjon
 • radikalisering

Arbeidsoppgaver de første seks årene:

 • bidra med faglig rådgivning for Beredskapsrådet og kunnskapssektoren
 • ta initiativ og være en pådriver for utvikling av rådets arbeid
 • gjennomføre oppdrag, analyser og utredninger, holde faglige innlegg
 • være ansvarlig for saksforberedelse og gjennomføring av rådets møter
 • delta i forberedelser og gjennomføring av årlig nasjonal konferanse
 • delta i nettverk og fora som er relevant for rådets arbeid
 • sørge for oppdatert nettside og god kommunikasjon med kunnskapssektoren
 • bidra til å styrke kompetansen om samfunnssikkerhet og beredskap i rådet
 • veilede enkelte masteroppgaver med relevante tema for rådets arbeid
 • forske, drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområde
 • delta i ordinære undervisningsaktiviteter innenfor fagområdet

Som førsteamanuensis vil du i tillegg kunne delta i undervisning og veiledning av studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet.

Søkere med spesialisering innenfor risikostyring eller samfunnssikkerhet foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Siden stillingsinnehaver skal lede sekretariatet for Rådet for samfunnssikkerhet og beredskap for kunnskapssektoren i Norge (Beredskapsrådet), så settes det krav om vedkommende som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Videre så stilles krav om god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen