Stilling:

Førsteamanuensis i arkeologi

Søknadsfrist 18. desember 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Universitetet i Stavanger søker etter inntil to førsteamanuensis i arkeolog.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø

Fagområde for stillingen er arkeologi. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Arkeologisk museum, Avdeling fornminne.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig drive forskning, saksbehandling og arbeide innenfor forvaltningsprosjekt, blant annet som prosjektleder.

Avdelingen har en visjon hvor arbeidsplanlegging i stor grad preges av team, fleksibilitet, men også selvstendig arbeid og ansvar i ulike arbeidsoppgaver. Teamene er sammen ansvarlig for fremdrift og resultat i prosjektene. Koordinering og fordeling av prosjekter ledes av en prosjektkoordinator, som også leder avdelingens saksbehandling, mens avdelingens faggrupper utvikler prosjektbeskrivelser og budsjetter og fungerer som referansegrupper til prosjektleder. Som førsteamanuensis vil du både virke i faggrupper og i prosjektteam.

Avdelingens arbeidsmodell er preget av sterk flerfaglighet i alle team, interne råd og arbeidsgrupper med en så flat struktur som mulig. Det er ønskelig at flere prosjektledere er engasjerte i samme prosjekt og sammen med øvrig ekspertise, som botaniker, geolog eller osteolog driver prosjektene etter satte frister og mål.

Avdelingen driver også flere egne forskningsnettverk og forskningssamarbeid, interne som eksterne, i hvilke det er ønskelig at vitenskapelige personal deltar aktivt med egen forskning og i forskningssamarbeid med andre, med formål om å videreutvikle resultatene fra forvaltningsundersøkelsene.

Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kompetansekrav

Vi søker primært etter førsteamanuensis med avlagt doktorgrad innenfor fagområdet. Unntaksvis kan tilsvarende kompetanse innen arkeologi som motsvarer en doktorgrad, og da fortrinnsvis av nyere dato, bli vurdert.

Den som ansettes bør ha et bredt kompetanseområde innenfor forvaltning og arkeologiske undersøkelser av forskjellige typer og størrelser, samt undersøkelsesmetoder. Videre bør den som ansettes ha forskningsinteresser med relevans til Rogalands forhistorie og de forvaltningsundersøkelser avdelingen gjennomfører. Fremtiden for forvaltningsarbeidet er under forandring, med ny regioninndeling og muligheter for en forandret ansvarsfordeling innenfor kulturminneforvaltningen.

En personlig forskningsprofil bør presenteres i søknaden, hvor forskningsproduksjonen i hovedsak bør være tilknyttet materialstudier fra arkeologiske undersøkelser og museenes samlinger og ha relevans til museets ansvarsområde men gjerne i et europeisk perspektiv. Den som ansettes forventes å forske på materiale fra museets undersøkelser og samlinger.

Erfaring fra gjennomføring av forvaltningsundersøkelser i ledende stilling og flerårig erfaring med feltarbeid er et krav. Erfaring fra de senere årene vektlegges, gjerne på prosjektledernivå.

Stillingen er for tiden ikke tillagt undervisning men kan bli det på sikt, særlig på Phd nivå, da museet er i gang med å utvikle forskjellige kurs innenfor Phd-utdanningen. Museet har flere stipendiatstillinger, og veiledning på Phd nivå kan tillegges førsteamanuensis på sikt.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet. Søknaden bør derfor inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse og eventuelt erfaring.

Videre legges det vekt på at du har:

 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at søkere kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter, herunder skaffe ekstern forskningsfinansiering
 • Kvalifikasjoner som kan beskrives som nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning.
 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningskompetanse.
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Førerkort klasse B. Dersom søker ikke har førerkort må søker forplikte seg til å skaffe dette før ansettelse og tiltredelse i stillingen.
 • Høy arbeidskapasitet, nysgjerrighet og motivasjon for å utvikle ny kunnskap sammen med andre i team.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Avdelingen preges av et internasjonalt miljø med ansatte fra mange forskjellige land og kulturer, hvor daglig arbeidsspråk er både skandinavisk og engelsk, men også andre språk forekommer. Forvaltningsspråk er norsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet. Ansatte i vitenskapelig stilling må også være forberedt på å formidle og presentere forskning og forvaltningsresultat på engelsk, også andre språk er meritterende.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon preget av samarbeid og kulturforskjeller.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011, LR 24, kr 576.000 - 647.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider. Dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige. Fagfellevurderingen vil bli komplettert med evaluering av erfaringer og kompetanse fra forvaltningsundersøkelser og saksbehandling. Disse to delene vil vektes likt i en samlet innstilling.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, eventuelt prøveforelesning, før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlig egnethet og administrativ erfaring og evne bli tillagt vekt.Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger

Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51 83 15 58, epost [email protected].

SøknadSøk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring. Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Vi ser frem til din søknad og ønske om å bidra til vårt syn på et meningsfullt arbeidsklima.

STILLINGSBETENKNING

Fagområde

Fagområdet for stillingen er forhistorisk og/eller middelalderarkeologi med fokus på en eller flere av de arkeologiske periodene innenfor nordeuropeisk arkeologi. Vi ser gjerne at søkere har et bredt kompetanseområde innenfor forvaltning og arkeologiske undersøkelser av forskjellige typer og størrelser samt undersøkelsesmetoder, med forskningsinteresser med relevans til Rogalands forhistorie og de forvaltningsundersøkelser avdelingen gjennomfører.

Arbeidsoppgavene er å drive forskning og arbeide innenfor forvaltning og forvaltningsprosjekt, blant annet som prosjektleder. Som prosjektleder har en faglig og administrativt hovedansvar herunder arbeidsledelse for gjennomføring av prosjektene, men det forventes også at prosjektleder deltar underveis i feltarbeidet. Prosjektleder er også hovedansvarlig for etterarbeid, rapportering og tilrettelegging av resultat for forskning samt initiere forskning på forvaltningsarkeologisk materiale. For å nå satte frister og mål må en jobbe i tett samarbeid med det øvrige teamet av naturvitere og andre.

Stillingene er også tillagt krav til saksbehandling etter kulturminneloven med tilrådninger til Riksantikvaren/ Rogaland fylkeskommune og herunder delta i å utarbeide prosjektbeskrivelser og budsjett for arkeologiske undersøkelser i avdelingens faggrupper. I mindre omfang forventes ansatte også å delta i felles museale satsninger og aktiviteter samt andre musealt administrative oppgaver. Den som ansettes forventes ha en vilje til å bidra til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv innenfor oppgavene.

Organisatorisk plassering

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminne. Informasjon om enheten er tilgjengelig påvåre nettsider.Førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet forske og bidra i utviklingen av forskningsmiljøet ved UiS.

Stillingsinnehaveren har per i dag ikke undervisningsplikt, men kan komme til å tildeles undervisning om forholdene endres. Stillingsinnehaver skal likevel kunne påta seg oppgaver innenfor veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt påta seg andre administrative oppgaver.

Fordelingen av arbeidstid på de ulike oppgavene er cirka estimert til: generell administrasjon 10%, forskning 30%, saksbehandling 20% og prosjektarbeid-/ledelse 40% av en fulltidsstilling. Oppgavene til stillingen innebefatter blant annet:

 • Drive med forskning i nettverk, forskningsgrupper og selvstendig
 • Planlegge, utføre og rapportere forvaltningsundersøkelser etter § 10 (8:1) fra vedtak til prosjektavslutning
 • Administrere og selv utføre felt- og rapportarbeid i forvaltningsprosjekt iht. aktuelle budsjett og frister.
 • Saksbehandling herunder skrive prosjektbeskrivelser/budsjett/tilrådingsbrev, delta i møter og samarbeidsgrupper for forvaltning.
 • Drive populærvitenskapelig formidling
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet/museet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- avdelings- og fakultetsgrenser.En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom avdelingsleder og den ansatte, dette i samsvar med universitetets retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling

UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet. Førsteamanuensis som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse. Førsteamanuensis som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse. Førsteamanuensis kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin. Førsteamanuensis kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.

Søk på stillingen