Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis / universitetslektor i pedagogikk og kunstfagdidaktikk

Søknadsfrist: 29.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk.


UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.


UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.


Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 25 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktogradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor i pedagogikk og kunstfagdidaktikk. Stillingen er ledig fra 01.08.2021.

Fagområde for stillingen er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama. Fakultetet har didaktikkforskning som et av hovedsatsningsområdene i årene som kommer, og en viktig del av stillingen blir å delta i et forskningsmiljø på tvers av fagfeltene.

Vi søker primært etter førsteamanuensis med doktorgrad. Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i ren undervisningsstilling som universitetslektor. Universitetslektor kan søke kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på fakultetets praktisk-pedagogiske utdanning (PPU), evaluere studentoppgaver, følge opp studenter i praksis samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Førsteamanuensis vil også forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder.

Til stillingen tilligger også koordinering av faggruppen og arbeidsoppgaver knyttet til utdanningens praksisopplæring og kurs- og oppdragsvirksomhet. Noe av undervisninga vil derfor kunne finne sted på ettermiddag- og kveldstid. P.t. er denne stillingsressursen estimert til 30% av full stilling.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon. Fagmiljøet på PPU består av to hele stillinger, i tillegg til en rekke deltidsstillinger innenfor musikkdidaktikk, dansedidaktikk og drama/teaterdidaktikk.

Stillingen vil være knyttet til fakultetets PPU-utdanning i utøvende og skapende kunstfag, men også innbefatte undervisning og forskningsarbeid i de utøvende studieprogrammene.

FOU-virksomheten er et prioritert satsningsområde ved fakultetet. FOU-virksomheten rettes inn mot forskning knyttet til didaktikk og utvikling av fakultetets PPU-utdanning. Didaktikk vil være et satsingsområde for fakultetet i den kommende strategiperioden.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet
 • dokumentert pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For universitetslektor gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • høyere grads eksamen innenfor fagområdet
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk.

Den som ansettes må beherske engelsk og ha minimum grunnleggende språkferdigheter på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse. Videre må norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 tilegnes innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturlivet
 • evne til å bygge og ivareta relevante nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping og innovasjon innenfor forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 580 000 - 680 000 bto pr år eller l.pl 17.510, kode 1009 universitetslektor, kr 520 000 - 580 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet.
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS