LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis / professor i ferskvannsøkologi / limnologi

Søknadsfrist: 13.02.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Institutt for natur, helse og miljø har ledig fast stilling som Førsteamanuensis / professor i ferskvannsøkologi / limnologi

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.09.2023 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/professor i ferskvannsøkologi / limnologi. Institutt for natur, helse og miljø har hatt et stabilt og sterkt vannfaglig utdannings- og forskningsmiljø i 50 år. Tilhørende godt utstyrte laboratoriefasiliteter er bygget opp over tid, og prosess for modernisering og oppgradering av disse er under planlegging.

Stillingen er knyttet til Institutt for natur, helse og miljø, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø i Telemark. Campus Bø er omgitt av gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter, og studiestedet er kjent for et godt student- og kollegialt miljø. Bø er lett tilgjengelig med direkte togforbindelser til Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Institutt for natur, helse og miljø tilbyr bachelorutdanning i natur- og miljøforvaltning, masterutdanning i økologi- og miljøforvaltning og ph.d.-utdanning i økologi. Den som tilsettes vil undervise på alle nivå innenfor fagområdet ferskvannsøkologi/limnologi. Aktuelle emner er Ferskvannsøkologi, Miljøforurensning og Bærekraftig vannforvaltning. Veiledning på bachelor- og masteroppgaver innen relevant fagområde vil også inngå i stillingen, likeledes veiledning på ph.d.-nivå.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må også kunne veilede og undervise via digitale medier.

Den som tilsettes vil være sentral i instituttets forskningsaktiviteter knyttet til akvatiske økosystemer, og først og fremst ferskvannsøkologi. Erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og prosjektakkvisisjon vektlegges. Universitetet i Sørøst-Norge skal også være den foretrukne samarbeidspartneren regionalt, og samarbeide med relevant næringsliv og andre eksterne aktører lokalt og regionalt er derfor også viktig for instituttet.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever dokumentert god bakgrunn innen ferskvannsøkologi / limnologi, inkludert undervisningserfaring og forskningskompetanse innen fagområdet. Det kreves erfaring med europeisk og helst norsk vannforvaltning (jfr EUs rammedirektiv for vann) og tilhørende lovgivning. Generell erfaring med prosjektledelse og prosjektsamarbeid med forsknings- og forvaltningsmiljøer vektlegges. Mer spesifikt vil erfaring med nordlige og boreale økosystemer vektlegges.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid internt og med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Evne og motivasjon til samarbeid med regionalt næringsliv er også viktig.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.

Da undervisningsspråket er norsk for bachelorprogrammet som tilbys ved instituttet, må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) i tillegg til å beherske engelsk, som er undervisningsspråket på master- og ph.d.-nivå.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutviklings i egen undervisning og veiledning over tid.Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner.
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen ferskvannsøkologi / limnologi
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Undervisningserfaring innen ferskvannsøkologi / limnologi eller nærliggende emner
 • Erfaring med EUs rammedirektiv for vann, og gjerne tilhørende norsk vannforvaltning og lovgivning
 • Evne til å skaffe eksterne midler
 • Forskningsledelse, og deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsformidling
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og næringslivssamarbeid
 • Erfaring fra internasjonale forskeropphold
 • Annen relevant kompetanse
 • Komplementering versus styrking av instituttets eksisterende vannfaglige miljø
 • Utviklingspotensial, egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013): NOK 714 00 – 994 200 i året (LT 74 – 86). Førsteamanuensis (stillingskode 1011): NOK 615 000 – 790 100 i året (LT 68-78).

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:
  • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
  • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS