Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanunensis i RAS-biologi

Søknadsfrist: 01.10.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis innen RAS-biologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole og forskningsgruppen Havbruk og miljø.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Stillingens tilhørighet

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning og har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Norsk havbruksnæring preges i dag av høy innovasjonstakt og rask utvikling av ny teknologi i alle faser av produksjonskjeden. Dette gjelder også produksjon av settefisk/smolt, der stadig flere aktører har tatt i bruk, eller planlegger å ta bruk, RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture Systems) i stedet for tradisjonell gjennomstrømningsteknologi. Overgang fra gjennomstrømningsteknologi til RAS-teknologi gir klare gevinster med hensyn til produksjonsvekst, spesifikt vannforbruk og kostnader knyttet til oppvarming av vann. Teknologien skaper også nye utfordringer og kunnskapsbehov med hensyn til drift av slike anlegg. Dette gjelder spesielt rensing/overvåking av vannmiljø og samspillet mellom vannmiljø og fisk. En god biologisk forståelse av samspillet mellom vannmiljø og fisk er helt avgjørende for å kunne drive intensivt og samtidig ivareta hensynet til fiskens velferd. I tillegg er det et ønske fra næringen om å kunne benytte sjøvann i faser av produksjonen, samt drive RAS ved temperaturer som er lavere enn det som ellers er vanlig for slike anlegg. Slik kunnskap er i stor grad mangelvare må etableres på bakgrunn av systematisk forskning.

UiT sammen med Nofima AS er i ferd med å etablere et eget moderne forsøksanlegg ved Havbruksstasjonen i Tromsø AS (HiT) for aktiviteter rettet mot RAS-biologi og teknologi. Det forventes derfor at den som tilsettes også vil samarbeide med fagpersonell ved Nofima AS Tromsø, der det er hensiktsmessig, for å etablere forsøksanlegget som et viktig verktøy innen forskning på RAS.

Kvalifikasjonskrav

UiT – Norges arktiske universitetet har en klar strategi om å bidra til utviklingen av kunnskap tilknyttet bruk av RAS innen norsk havbruksnæring.

Vi søker en kandidat som har en relevant doktorgrad innen biologi/biologiske fag og kan dokumentere solide kunnskaper om det biologiske samspillet mellom mikroorganismer/biofiltre, vannmiljø og fisk i RAS, og har kjennskap til vanlig teknologi som benyttes i slike system. Det forventes at den som tilsettes bidrar til å etablere og utvikle RAS-biologi som et eget forskningsfelt ved UiT og at forskningsaktivitetene gjenspeiler de utfordringer og oppgaver som havbruksnæringen til enhver tid er opptatt av.

Den som tilsettes vil også få ansvar for å utvikle egne studietilbud innen RAS-biologi/-teknologi, inkludert etter- og videreutdanningskurs rettet direkte mot næringsaktører samt bidra med undervisning på instituttets bachelor- og masterprogram. Erfaring med veiledning av studenter vil være fordelaktig.

Vi ser etter kandidater som er ambisiøse, og som kommuniserer og samarbeider godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Når det gjelder kriterier for professor- og førsteamanuensis- kompetanse vises det til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. statsansatteloven § 9 og universitets- og høgskolelovens §6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i engelsk, både muntlig og skriftlig og være villig til å lære seg norsk innen 3 år. Les hvordan du dekker språkkravet.

Krav til undervisningskompetanse

Pedagogisk basiskompetanse

For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og Universitets- og høgskolerådets (UHRs) Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Kvalifiseringsvilkår (undervisning)

Dersom det melder seg søkere som ikke oppfyller kravene til pedagogiske kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søkeren må innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Arbeidsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Slik søker du

Send inn søknad via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • oversikt over pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse

Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.

Arbeider -Søkeren skal levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktoravhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Generelt

Kjønnskvotering

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Mer informasjon og retningslinjer det henvises til i våre kunngjøringer finnes her. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen