Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis innen epidemiologi og arbeidshelse ved Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 23.06.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er det fra 1. januar 2020 ledig en fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis innen epidemiologi og arbeidshelse. Lavere stillingsandel kombinert med klinisk arbeid kan vurderes.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er organisert i seks forskningsgrupper og fire fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor/master utdanningen i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM). Instituttet har siden 1972 hatt ansvar for «Tromsøundersøkelsen» og er i tillegg vert for andre store studier som «Kvinner og Kreft» og «SAMINOR». Ca. 200 ansatte arbeider ved instituttet.

Den ledige stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Arktisk helseforskning.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå i å ivareta og videreutvikle satsingsfeltet Arbeidshelse i nord. Stillingen innebærer forskning basert på ISMs befolkningsundersøkelser eller ved bruk av aktuelle registre og/eller andre datakilder. Det er ønskelig at den som ansettes tar initiativ til å skape gode forskningsnettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det vil også være aktuelt å utvikle anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og andre samfunnsaktører av relevans innen feltet. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i arbeide med å søke ekstern forskningsfinansiering. Stillingen har også tillagt undervisningsoppgaver innenfor ISMs undervisningsportefølje.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves medisinsk embetseksamen og klinisk erfaring innen fagområdet arbeidshelse, i tillegg til forskningserfaring i arbeidshelse og epidemiologi.

Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Det kreves også gode språkferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig.

Det vil legges vekt på om søkeren har erfaring med veiledning på master- og PhD-nivå samt med undervisning. Det ønskes at søkeren har erfaring innen prosjektutvikling og nettverksbygging, og at søkeren er godt orientert innen fagfeltet med tanke på aktuelle forskningsprosjekter og fagmiljøer knyttet til arbeid og helse i nordområdene.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det kreves at personen som ansettes har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe målrettet, selvstendig og strukturert med strategi, prosjekt- og nettverksbygging. Gode evner til å kommunisere og evne til å vise entusiasme rundt faget vil vektlegges. Det er ønskelig at den som ansettes har visjoner og ambisjoner knyttet til undervisning og utdanning.

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert ut fra varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid bør kunne dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

For begge stillingskategoriene kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
 • pedagogisk mappe

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Generell informasjon

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen