Stilling:

Professor / førsteamanuensis i klinisk odontologi, fagretning gerodontologi

Søknadsfrist 26. desember 2018

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er det ledig fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i klinisk odontologi, fagretning gerodontologi.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk på søknadskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi og universitetstannklinikken (UTK) er lokalisert i det nye TANN-bygget like ved universitetets bygg for medisin og helsefag (MH), og i nærheten av universitetssykehuset Nord Norge (UNN). UTK drives av Troms fylkeskommune, og TANN-bygget rommer i tillegg Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN).

IKO har ansvaret for undervisningen på bachelor i tannpleie og på de tre siste årene av mastergrad i odontologi. På tannpleie er det et kull på 12 studenter, mens det på odontologi er 40 studenter per kull. Det er ca. 25 vitenskapelige stillinger ved instituttet. De to første årene av utdanningen for mastergrad i odontologi er i stor grad felles med utdanningen i medisin. Den kliniske delen av utdanningen for både bachelor og masterstudenter skjer hovedsakelig på UTK, men den kliniske opplæringen skjer også gjennom praksis på eksterne tannklinikker. IKO har avtaler med klinikker lokalisert over hele landet. Det er et nært samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten.

IKO har ansvaret for spesialistutdanningene innen odontologi. Den praktiske delen gjennomføres på TkNN. For tiden utdannes det spesialister innen fagområdene kjeveortopedi og pedodonti, og det er under utprøving en ny spesialitet i multidisiplinær odontologi. Det er et ønske om å etablere flere spesialistutdanninger slik at tilgangen på spesialister i Nord-Norge kommer opp på et høyere nivå, og i 2018 er det startet opp et forprosjekt for spesialitet i oral kirurgi og oral medisin.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal ta del i og utvikle undervisningen, veiledningen og forskningen innenfor odontologi for alle utdanningene ved IKO, og spesielt innenfor fagområdet gerodontologi.

Den som tilsettes har plikt til å delta i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men primært vil undervisningsoppgavene være på instituttet.

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjer for undervisning som er gitt av styringsorganer for undervisningen og må uten særlig godtgjørelse ta del i eksamensarbeidet. Stillingsinnehaveren skal for øvrig delta i undervisning og administrasjon m.m. i henhold til gjeldende regler.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves mastergrad i odontologi eller tilsvarende, og kompetanse og erfaring fra gerodontologi. Erfaring i tverrprofesjonelt samarbeid vil også bli vektlagt. Det kreves norsk autorisasjon som tannlege eller kvalifikasjoner som gir slik autorisasjon.

For å bli tilkjent professorkompetanse må det dokumenteres betydelig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for professorkompetanse for odontologi.

For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Pedagogisk kompetanse: UiT stiller krav til pedagogisk kompetanse, og alle søkere skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Søkere må ha gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Arbeidsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk må lære seg det.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • professor/førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til referansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen