Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i fysioterapi

Søknadsfrist: 22.10.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag er det ledig fast 100% stilling som professor eller førsteamanuensis i fysioterapi. Stillingen er tilknyttet master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi.Dersom søkere ønsker å kombinere ansettelse hos oss med arbeid i klinisk praksis innen nevrologi, kan vi tilby redusert stillingsprosent. Søkere som ønsker mindre enn 100% stilling må oppgi det i søknaden.Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2020. Studiested er Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Master i fysioterapi skal utdanne fysioterapeuter som er høyt kvalifisert i spesialisert klinisk praksis, til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid med fokus på nevrologifeltet, samt utdanne kandidater som er kvalifisert for undervisningsstillinger i høyere utdanning og/eller opptak til PhD-studier. Grunnlaget for opptak til masterstudiet er bachelorgrad i fysioterapi.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er ett av 10 institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og er lokalisert på campus Tromsø, Hammerfest, Alta, Harstad og Narvik. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i forskningsgrupper. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Den som søker bes gjøre seg kjent med instituttets forskningsgrupper og gjøre en vurdering av tilknytning med utgangspunkt i egen forskningsportefølje.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal ha undervisning, forskning og administrasjon som hovedoppgave.

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for studentundervisning og veiledning på master- og phd-nivå.

Den som ansettes skal bidra til samarbeid og faglig utvikling av masterstudiet som helhet, og særlig til utvikling av og gjennomføring av undervisning i fagspesifikke emner ved studieretning nevrologisk fysioterapi. Til stillingen ligger ansvar for studentoppfølging, planlegging og gjennomføring av undervisning herunder klinisk rettet undervisning, veiledning og sensur ved master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi. Undervisning knyttet til fellesemner med andre masterprogram vil også inngå. Videre kan ulikt fagadministrativt arbeid bli tillagt stillingen, herunder funksjon som fagansvarlig, emneansvar/emneplanlegging, koordinering av praksis og utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital undervisningsplattform, eksamensutarbeiding, og evalueringsarbeid. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i FOU arbeid ved programmet og kan delta i og initiere og drive forskningsprosjekter. Alle ansatte deltar i det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeidet som foregår innen undervisning og forskning.

Kontakt

Kontaktperson for stillingen er:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves grunnutdanning som fysioterapeut og omfattende erfaring og innsikt i nevrologisk fysioterapi med voksne. Videre kreves det klinisk erfaring fra arbeid med pasienter med nevrologiske tilstander.

For å bli tilkjent professorkompetanse kreves

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Det er ønskelig at stillingsinnehaver har en bredde i sin akademiske kompetanse som innbefatter kvantitative og kvalitative metoder. Kjennskap til fenomenologisk teori er en fordel da studiet profil har denne innretningen. Erfaring fra undervisning/veiledning i høyere utdanning og ledelseserfaring er en fordel. Forskning på tema/områder som er relevant for nevrologisk fysioterapi vil bli vektlagt. Det ønskes også internasjonalt nettverk i relevante forskningsfelt samt evne til å initiere og lede forskning. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er et krav.

Språkkunnskaper: Søkeren må beherske norsk eller skandinavisk språk og beherske engelsk godt.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For søkere til stiling som førsteamanuensis gjelder at hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse på grunn av utilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år, jf. universitets- og høyskolelovens § 6-5, 1.ledd. Søknad om fast ansettelsemed ny bedømmelse på skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

Et av landets beste vilkår for FOU-termin

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • Vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • Vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Liste over vitenskapelige arbeider
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • Beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

(Kjønnskvotering: UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.)

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen