LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis innen arbeidshelse

Søknadsfrist: 06.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig en fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis innen arbeidshelse. Lavere stillingsandel kombinert med klinisk eller annet arbeid kan vurderes.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.03.2021.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er organisert i syv forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning.

Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor/master utdanningen i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og PhD-nivå.

Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM). Instituttet har siden 1972 hatt ansvar for Tromsøundersøkelsen og er i tillegg vert for andre store studier som Kvinner og Kreft og SAMINOR. Ca. 200 ansatte arbeider ved instituttet.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Den ledige stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Arbeidshelse i nord. Denne forskningsgruppen ble opprettet i januar 2020 som et ledd i instituttets plan om å bygge opp et fagmiljø innen arbeidshelse.

Arbeidshelse har gradvis utviklet seg fra et fag preget av risiko-orientering til en tverrfaglig og omfattende tilnærming som tar i betraktning individets fysiske, mentale og sosiale velvære, generell helse og personlig utvikling som definert av WHO.

Med sine prosjekter dekker Arbeidshelse i nord et bredt forskningsfelt og fokuserer på arbeidshelse i et folkehelseperspektiv relatert til den nordlige dimensjon.

Den ledige stillingen har til hensikt å ivareta og videreutvikle oppbygningen av arbeidshelse som fagmiljø på UiT. Den faglige og metodiske forankringen er ISMs befolkningsundersøkelser og epidemiologisk metodiske tilnærminger, samtidig som det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, inkludering av aspekter fra basal- og klinisk forskning, samt integrasjon av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Arbeidet vil bestå i å ivareta og videreutvikle de faglige oppgavene i Arbeidshelse i nord. Stillingen innebærer arbeidsrelatert helseforskning. Både forskning basert på ISMs befolkningsundersøkelser, andre aktuelle datakilder, egne eller andre datainnsamlinger og/eller intervensjonsforskning er aktuelle.

Det er ønskelig at den som ansettes tar initiativ til å skape gode forskningsnettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det vil også være aktuelt å utvikle anvendt forskning i samarbeid med næringsliv og andre samfunnsaktører av relevans innen feltet. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i arbeidet med å søke ekstern forskningsfinansiering. Stillingen har også tillagt undervisningsoppgaver innenfor ISMs undervisningsportefølje.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Forskningsgruppeleder Anje Höper

eller Instituttleder og professor Vinjar Fønnebø

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskning og praktisk arbeid innenfor arbeidshelse og/eller epidemiologi er ønskelig.
 • Det vil legges vekt på om søkeren har erfaring med undervisning og med veiledning på master- og PhD-nivå.
 • Det ønskes at søkeren har erfaring innen prosjektutvikling og nettverksbygging, og at søkeren er godt orientert innen fagfeltet med tanke på aktuelle forskningsprosjekter og fagmiljøer knyttet til arbeid og helse i nordområdene.
 • Søkerne må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk og det er ønskelig at det beherskes ett av de skandinaviske språkene. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk, må lære norsk og bestå minimum nivå B2 samt kunne undervise på norsk innen to år etter ansettelsen.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og evne til å jobbe målrettet, selvstendig og strukturert med strategi, prosjekt- og nettverksbygging.
 • Gode evner til å kommunisere og evne til å vise entusiasme rundt faget vil vektlegges.
 • Det er ønskelig at den som ansettes har visjoner og ambisjoner knyttet til undervisning og utdanning. Stillingen gir mulighet til å påvirke utviklingen av faget samt forskingsfeltet arbeidshelse på UiT.

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor fortrinnsvis innen fagområdet arbeidshelse eller beslektete felt slik som trygdemedisin, yrkeshygiene, arbeids- og organisasjonspsykologi eller lignende
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå
 • UiT følger nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet. Vitenskapelig nivå må samsvare med Nasjonale normer for professorkompetanse i medisin. Retningslinjene finner du her

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet Fortrinnsvis innen fagområdet arbeidshelse eller beslektete felt slik som trygdemedisin, yrkeshygiene, arbeids- og organisasjonspsykologi eller lignende
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet
 • Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

For stilling som professor må tilleggskravene for professor/dosent til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Stillingen gir mulighet til å påvirke utviklingen av faget samt forskingsfeltet arbeidshelse på UiT.
 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Godt arbeidsmiljø

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en beskrivelse av din motivasjon for denne stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS