Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse ved Enhet for legeutdanning

Søknadsfrist: 31.03.2020

Om stillingen og VITKOM

Ved Enhet for legeutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse med faglig ansvar for det langsgående tema Vitenskapelig kompetanse i studieplan for profesjonsstudiet i medisin.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Vårt mål er å utdanne leger med helhetlig profesjonell og akademisk kompetanse som gjør dem i stand til å behandle sykdom, redusere lidelse og fremme helse gjennom pasientrettet og tverrfaglig arbeid i helsetjenesten, undervisning, fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid.

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM) omhandler grunnleggende prinsipper i medisinsk forskningsmetode i form av epidemiologi, klinisk epidemiologi, biostatistikk, vitenskapelig kunnskapsevaluering, pasientsikkerhet- og kvalitetsforbedringsarbeid.

Utvikling av vitenskapelig kompetanse vies betydelig plass i den integrerte studieplanen og innholdet utvikles kontinuerlig i tråd med utviklingen i helsevesenet og samfunnet for øvrig. Målsettingen for undervisningen er å gi studentene en bred metodisk plattform og et grunnlag for kritisk forståelse av hvordan medisinsk kunnskap genereres, utfordres og fornyes gjennom undervisning og forskning, og hvordan denne kunnskapen formidles i møte med pasienter, pårørende og samfunn.

Undervisningen i VITKOM er langsgående fra første til siste studieåret. Introduksjonen til fagfeltet gjennomføres sammen med andre helseprofesjonsutdanninger i første studieår. Teorigrunnlaget for fagfeltet undervises andre studieåret. Ut over dette er all annen undervisning integrert og tematisk tilrettelagt i de ulike emnene og årene i studieplanen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Stillingen vil ha sin tilhørighet til ett av de tre medisinske instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet; Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for samfunnsmedisin (ISM) eller Institutt for medisinsk biologi (IMB), avhengig av den ansattes forskningsfelt og interesse. Undervisningsdelen av stillingen vil ha sin tilhørighet i Enhet for legeutdanning (ELU). Stillingsinnehaveren rapporterer til studieleder ved ELU i saker knyttet til VITKOM i profesjonsstudiet, og til aktuell instituttleder i forskningsdelen av stillingen og i forbindelse med ansettelsesforholdet. Arbeidssted er Tromsø.

Arbeidsoppgaver

For undervisningsdelen av stillingen vil arbeidsoppgaver være:

 • lede og koordinere undervisningen og lede komiteen for VITKOM. Komiteen består av fagpersoner fra de tre medisinske instituttene, som sammen har et spesielt ansvar for undervisning innen emnet.
 • ansvar for utviklingen og gjennomføring av en langsgående fagplan for VITKOM.
 • overordnet ansvar for planleggingen av alle undervisnings- eksamens- og veiledningsaktiviteter tilknyttet VITKOM.
 • Sammen med komiteen sørge for at det faglige innholdet i VITKOM er nedfelt i læringsutbyttebeskrivelser, og at disse er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
 • Kontaktperson for årsansvarlige, kolleger, studenter og administrasjonen i spørsmål som angår faglig innhold og gjennomføring, og sørge for et godt og nært samarbeid med de samme.
 • Utvikle nettverk av veiledere lokalt, og sensorer nasjonalt for studentenes masteroppgaver og faglige fordypninger.
 • I samarbeid med komiteen, veilederne og administrasjonen sørge for oppfølging av studentenes masteroppgave løp.

Forskningsarbeidet i stillingen vil bli definert i samråd med den ansatte innenfor ett av de tre medisinske instituttenes eksisterende forskningsgrupper. Det forventes at den ansatte er aktiv i forskningsprosjekter og bidrar til søknader om ekstern finansiering. I tillegg forventes det jevn og god vitenskapelig publisering, veiledning av studenter på alle nivå, samt populærvitenskapelig formidling av forskningen.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves relevant helsevitenskapelig utdanning. Andre utdanninger kombinert med relevant forskningskompetanse kan komme i betraktning. Søker må ha kjennskap til norsk/skandinavisk helsevesen, og må beherske skandinavisk som arbeidsspråk. Søker bør ha spesiell interesse for formidling av kunnskap om vitenskapelig kompetanse og se betydningen av denne kompetansen for utdanningen av nye leger og for legeyrket. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

For stilling som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling i samsvar med Nasjonale normer for professorkompetanse i medisin /søkers fagfelt. Retningslinjene finner du her.

For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen medisin /helsevitenskap eller annet relevant fagfelt eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

I tillegg vil følgende vektlegges:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. For stilling som førsteamanuensis stilles det krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

For stilling som førsteamanuensis: hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Vi tilbyr

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Stillingen kan etter avtale kombineres med en 20% stilling utenfor UiT.

Fast ansatte i stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen