Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie

Søknadsfrist: 05.03.2020

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet har fått tildelt 25 studieplasser for å starte opp bachelorutdanning i samisk sykepleie. UiT samarbeider med Samisk høgskole i Kautokeino. Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT har det faglige ansvaret for utdanningen, og de som ansattes inngår i fagmiljøet for sykepleierutdanningen ved hele instituttet.

Vi lyser ut to faste 100 % stillinger med arbeidssted i Kautokeino:

 • Professor/førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie
 • Universitetslektor i sykepleie

Stillingene er ledig for tiltredelse 1.august 2020 eller etter avtale.

Dersom det ikke melder deg kvalifisert søker til den faste stillingen som universitetslektor kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig i stilling som høgskolelærer.

Kontaktpersoner for stillingene er:

 • Assisterende instituttleder Linda Okstad tlf. 78450639 / 94409101 epost: [email protected] eller
 • Førsteamanuensis/forskningsgruppeleder Grete Mehus tlf. 78450628, epost: [email protected]

Stillingens tilhørighet

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i sju forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Målselv, Alta, Kirkenes og Kautokeino.

Bachelorprogrammet i sykepleie ved UiT er en av fire bachelorutdanninger på instituttet. Vi skal utdanne sykepleiere med kunnskap, ferdighet og kompetanse, som er tilstede for mennesker i alle livets faser. Mer informasjon om IHO kan du finne her: www.uit.no/helsefak/iho.

Arbeidsoppgaver

Du skal arbeide med

 • oppstart av et nytt bachelorprogram som utdanner samiske sykepleiere
 • undervisning og veiledning av studenter i praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • utarbeiding av eksamensoppgaver / sensurering av besvarelser
 • planlegging og utvikling av sykepleierutdanningens studieprogram
 • forsknings- og utviklingsarbeid
 • faglig administrativt arbeid herunder; emneledelse, emneplanlegging, koordinering av utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital undervisningskompetanse, eksamensarbeid og evaluering.

Vi forventer at du som ansettes i professor eller førsteamanuensisstilling blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

Vi forventer at du som ansettes i førstelektorstilling leder utviklingsarbeid ved utdanningen, og påtar deg et særlig ansvar for dokumentasjon av dette arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

Alle søkere må ha:

 • norsk eller nordisk sykepleierautorisasjon
 • relevant praktisk erfaring som sykepleier fra urfolksområder
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner
 • flerkulturell kompetanse

Det er spesielt behov for sykepleiere med fordypning og/eller videreutdanning og erfaring i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på erfaring med å møte samiske pasienter.

Språkkunnskaper: du må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i samisk og annet skandinavisk språk, samt gode engelskkunnskaper.

Kravene for ansettelse i stilling som professor, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor og høgskolelærer er beskrevet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings. og forskerstillinger.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som professor er:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førsteamanuensis er:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad; dokumenter ved vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering; betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk; vil bli vurdert i henhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som førstelektor er:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som universitetslektor er:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som høgskolelærer er:

 • 4 års høyere utdanning, av disse minst 2 år innenfor det aktuelle fagområdet
 • relevant yrkespraksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren som får stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling. For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger kreves i tillegg:

- Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

- Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå

- Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinger må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

For søkere til stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor gjelder at dersom den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi vil vektlegge at du som søker er en initiativrik og kunnskapsrik fagperson som evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre. I tillegg må du være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet. Vi ønsker også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Vi kan tilby

 • interessante arbeidsoppgaver med nyskaping av et nytt studietilbud
 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Arbeids- og lønnsvilkår

Du som ansettes må påregne reisevirksomhet i Sápmi. Nærmeste leder for begge stillingene er assisterende instituttleder Linda Okstad ved IHO i Hammerfest.

Du som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette deg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

Professor/førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Universitetslektor/høgskolelærer: 10% til forskning med mulighet til å søke om inntil 20 % til forskning eller 20% til kompetanseheving ved kvalifikasjonskrav, og 80 %- 90% til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Innsending av søknad

Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen sendes elektronisk på jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev – oppgi i brevet hvilken av stillingene du søker på
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål fra utdanninger og attester fra tidligere arbeidsforhold
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.
 • dokumentasjon på samisk språkkompetanse (absolutt krav for universitetslektor/høgskolelærer)
 • dokumentasjon på engelskkunnskaper

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige tilsetting. Ved midlertidig tilsetting kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Finnmark har for tiden en ordning for ettergivelse av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, ved bo- og arbeidssted i fylket.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen