Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri

Søknadsfrist: 29.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis (20 %) ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Om stillingen

Det er ledig 20 % vikariat som førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri, SKO 1011 ved Enhet Barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin.

Stillingen er ledig fra 1. september 2020 og har en ansettelsesperiode fram til 31.12.2022.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene i stillingen er knyttet til medisinstudiet ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensen vil ha ansvar for undervisning i barne- og ungdomspsykiatri sammen med øvrig lærerstab ved instituttet. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, kurs og smågrupper. Undervisningsoppgavene vil kunne endres iht. aktuelt behov.

Forskningsoppgavene vil være knyttet til fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri og samarbeidsprosjekter med Oslo universitetssykehus samt forskningsveiledning til medisin studenter og PhD kandidater.

Arbeidsoppgavene vil oså innebære innhenting av pasientdata fra sykehuset til både undervisning og forskning.

Kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgavenes faglige nivå krever at den som ansettes har norsk autorisasjon som lege og relevant klinisk erfaring innen barne- og ungdomspsykiatri.

Undervisningsformen og forskningsoppgavene krever dessuten at den som ansettes har nær kontakt med den kliniske virksomheten ved Oslo universitetssykehus innenfor barne- og ungdomspsykiatri og Avdeling for forskning og innovasjon, Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom. Det er derfor et absolutt krav at den som ansettes i førsteamanuensisstillingen samtidig innehar stilling som lege/forsker ved nevnte sykehusavdeling. Ved opphør av nevnte tilknytning som lege ved avdelingen, vil ansettelsen som førsteamanuensis også opphøre.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisnings- og forskningsoppgavene som krever tett samarbeid med kliniske avdelinger, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen. Vi ber derfor om at det fremgår eksplisitt av søknaden hvorvidt søkeren møter dette kravet.

Undervisningsspråket er norsk. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Det kreves dokumentert undervisningserfaring, og erfaring med stillingens undervisnings- og forskningsoppgaver tillegges vekt. Forskningserfaring knyttet til fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri og samarbeidsprosjekter med kliniske avdelinger vil bli tillagt særlig vekt.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er fleksibel, entusiastisk og motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse som førsteamanuensis (stillingskode 1011), brutto årslønn tilsvarende fra kr 617 000 – 680 000 i full stilling
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Eventuelt: akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Eventuelt: referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Det skal benyttes intervju (eventuelt prøveundervisning) i ansttelsessprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

 • Fagmiljøleder Barne- og ungdomsspykiatri Pål Zeiner, tlf. +47 93264023

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt HR-rådgiver Svetlana Trofimova: Tlf. (+47) 22859226, e-post: [email protected]

Søk på stillingen