Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for sjørett

Søknadsfrist: 25.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, energi- og klimarett i Norden, så vel som i mer grunnleggende formuerett og utvalgte deler av forvaltningsretten.

1 til 2 stillinger som førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for sjørett

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning og undervisning?

Ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett er det ledig 1 til 2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet formuerett.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Nordisk institutt for sjørett har to avdelinger: Avdeling for sjørett og Avdeling for energi- og ressursrett. Stillingen vil bli knyttet til Avdeling for sjørett, som er landets ledende forskningsmiljø innen dette fagområdet.

Det forventes at søkeren vil være med på utviklingen av det sjørettslige fagfeltet, med særlig vekt på spørsmål knyttet til utvikling og omstilling i sjøfartssektoren, og bidrar til søknader om prosjektfinansiering for videre fagutvikling.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Søkere må videre dokumentere rettsvitenskapelig kompetanse innenfor alminnelig obligasjonsrett og erstatningsrett, eller andre deler av formueretten med særlig relevans for offshore- og sjøfartssektoren. Minst ett omfattende arbeid må gi en rettsvitenskapelig behandling av et eller flere emner innenfor et av disse rettsområdene på grunnlag av norske rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige og pedagogiske forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske privatrettslige fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag 

Ved Nordisk institutt for sjørett har virksomhetsrelaterte problemstillinger og spørsmål stått helt sentralt i forskning og fagutvikling i sjørettslige, energirettslige og entrepriserettslige fag. Det vil derfor bli lagt vekt på om søker har vitenskapelige arbeider innenfor virksomhetsrelatert formuerett, eksempelvis obligasjonsrett, på rettsområder som har relevans for fagkretsen ved instituttet.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art, så som relevant arbeid i de juridiske profesjonene. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Se mer her: Regler for ansettelse ved UiO
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
 • Eventuelle medforfattererklæringer

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. 

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndig komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Vi tilbyr

 • Lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 759 100 til 870 900
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelsen.

Den som ansettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettigheter til forskningsresultater.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsesprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger” og regler for praktisering av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, kontakt personalrådgiver Siri Martenson

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS