Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis knyttet til det universitetspedagogiske fagområdet (LINK-UP)

Søknadsfrist: 10.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Om stillingen

En midlertidig 20 % to-årig førsteamanuensisstilling er ledig ved Institutt for Pedagogikk (IPED), knyttet til det universitetspedagogiske fagområdet (LINK-UP).

Stillingen skal bidra med undervisningskompetanse og utviklingsarbeid inn mot kursporteføljen på det universitetspedagogiske feltet ved Universitetet i Oslo. Arbeidsoppgavene vil bestå i å holde kurs for vitenskapelige ansatte, og bistå planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter rettet mot de ulike fakultetene ved UiO. Personen som ansettes vil arbeide med veiledning og støtte i forbindelse med pedagogiske utviklingsprosjekter ved UiOs fakulteter.

Undervisningsutvikling for å styrke studentenes læring er et sentralt strategisk satsingsområde for Universitetet i Oslo. LINK – Senter for læring og utdanning - er etablert for å styrke den universitetspedagogiske kvalifiseringen av vitenskapelige ansatte og kvaliteten på studietilbudene ved Universitetet i Oslo gjennom ulike utviklingsprosjekter i samarbeid med fakultetene. En ambisjon for dette arbeidet er å bygge på og videreutvikle forskningsbasert kunnskap om undervisning og studenters læring på en systematisk måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning innen det universitetspedagogiske feltet, herunder planlegging og gjennomføring av kurstilbud for vitenskapelig ansatte – på norsk og engelsk
 • Veiledning og støtte i forbindelse med pedagogiske utviklingsprosjekter ved UiOs fakulteter
 • Bidra til erfaringsdeling og spredning av forskningsbasert kunnskap innen universitetspedagogikk
 • Bidra til å styrke forskningsbasert kunnskap om undervisning og studenters læring

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner i pedagogikk, helst med spisskompetanse innen det universitetspedagogiske fagområdet
 • Utdanningsfaglig kompetanse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner med undervisning og kompetanseutvikling innen det universitetspedagogiske feltet, herunder planlegging og gjennomføring av kurstilbud for vitenskapelig ansatte – på norsk og engelsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver

Personlige egenskaper

 • Solid pedagogisk og faglig formidlingsevne
 • Bred oversikt over høyere utdanning som forsknings- og praksisfelt, og erfaring med oversettelse av forskningsbasert kunnskap inn i pedagogiske utviklingsprosjekter - i tett samarbeid med ulike fagmiljøer
 • Kunnskap om teknologisk støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte læringsomgivelser
 • Kunnskap om og forståelse for pedagogiske utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner.
 • Erfaring med kompetanseutvikling hos både vitenskapelig og teknisk-/administrativt ansatte.
 • Evne til å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 640 200 til kr. 704 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Akademiske arbeider (Inntil syv vitenskapelige publikasjoner)
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan bli aktuelt med prøveundervisning. I rangeringen av kompetente søkere vil universitetspedagogisk erfaring og kvalifikasjoner telle mest.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS