Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis innen tysk språk

Søknadsfrist: 01.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Om stillingen

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i tysk språkvitenskap er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver:

Den som ansettes, skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. Kjerneoppgavene som tilligger stillingen, omfatter undervisning om tysk språk, dels i et komparativt, skandinavisk-tysk perspektiv, og forskning på emner i tysk språkvitenskap.

Den som ansettes, skal undervise og veilede bredt i språklige disipliner på BA- og MA-nivå, som også inngår i UiOs lektorprogram. Den som blir ansatt skal videre veilede stipendiater med lingvistiske prosjekter og bidra til den lingvistiske forskningsaktiviteten på instituttet. Vedkommende skal også medvirke i en eller flere av instituttets forskergrupper, samt bidra til utviklingen av studiefaget tysk.

Det forventes at den som ansettes, skal ta ansvar for kontakt med den videregående skolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor tysk språk eller allmenn språkvitenskap med en avhandling der tysk språk spiller en sentral rolle
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • Dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • Meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter i et skandinavisk språk
 • Meget god framstillingsevne skriftlig og muntlig på tysk og engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Videre kvalifikasjoner

 • Vitenskapelig produksjon innenfor tysk språk eller allmenn lingvistikk, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • Erfaring fra forskningsprosjekter
 • Potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • Kunnskap om og interesse for tyskfagets rolle i samfunnet utenfor akademia, som i skolen og offentligheten.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • Interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • Evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • Evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • Kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres, forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Stillingsinnehaveren må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 615 000 til kr 714 000 per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

Søknader som ikke er fullstendige, vil ikke bli vurdert.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søknadsbrev hvor det fremgår hva som er motivasjonen for å søke stillingen og en beskrivelse av egen forskning.
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med publiserte og antatte arbeider.
 • Et pedagogisk mappe (3–6 sider) som dokumenterer pedagogisk kompetanse, samt et refleksjonsnotat (2–5 sider) om egen undervisning relatert til SoTL-kriteriene (Scholarship of teaching and learning).
 • Et kort notat (1–2 sider) som skisserer mulige forskningsprosjekter.
 • En liste (4–6 punkter) over mulige masteroppgaver søkeren kunne tenke seg å veilede.
 • Et kort refleksjonsnotat (1–2 sider) om forholdet mellom universitetsfaget tysk og samfunnet omkring, inkludert skoleverket.
 • Referanser (liste med 2–3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søkeren i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosessen

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. Søkere som er plukket ut til å sende inn verker, bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst vekt ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søkeren peke på hvilke sider som er relevante.

Søkerne skal også sende inn en mappe /portfolio som dokumenterer søkerens øvrige kvalifikasjoner innenfor hvert område (formidling, undervisning og veiledning, og evt. ledelse og administrasjon).

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til regler for ansettelse i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes, også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS