Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 30.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order er tilknyttet Institutt for offentlig rett. Instituttet er underlagt Det juridiske fakultet, som består av ca. 100 medarbeidere og er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Ved Det juridiske fakultet, institutt for offentlig rett, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor offentlig rett/internasjonal rett. Det kan søkes om opprykk til professor i samsvar med gjeldende regler.

Vi søker en kollega med bred kompetanse innenfor skjæringsfeltet mellom norsk og internasjonal rett, med hovedvekt på offentligrettslige fag. Den som ansettes, skal være med på en satsing på fakultetet om forholdet mellom norsk og internasjonal rett blant annet knyttet til implementeringen av europeiske og internasjonale traktater. Satsingen er et ledd i videreføringen av fakultetets Senter for fremragende forskning, PluriCourts. Den som ansettes, skal være med på sluttføringen av PluriCourts frem til 01.10.2023.

Arbeidsoppgavene i stillingen mens PluriCourts består vil være knyttet til satsingen på forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett, og på forskning for øvrig knyttet til PluriCourts, med 10% pliktarbeid til administrasjon innenfor satsingen. Deretter vil stillingen fremdeles være knyttet til denne satsingen, men i likhet med andre vitenskapelige stillinger bestå av 47,5% forskning, 47,5% undervisning og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser for fakultetet og instituttet.

Den som ansettes skal ha arbeidsplass på PluriCourts fram til senteret opphører 01.10.2023. Deretter bestemmes arbeidsplassen av fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.
 • Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.
 • Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor offentlig rett med vekt på skjæringsfeltet mellom offentlig norsk og internasjonal rett.
 • Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.
 • Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt vekt på vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdene offentlig norsk eller internasjonal rett. Det vil bli lagt særlig vekt på arbeider med relevans for rettslige spørsmål knyttet til forholdet mellom norsk og internasjonal rett, herunder implementeringen av europeiske og internasjonale traktater og de praktiske, metodiske og prinsipielle rettslige spørsmål dette reiser. Komparative arbeider kan også vektlegges.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, ledelseserfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Vi tilbyr

 • Lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 689 600 til 752 800.
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk)
 • CV
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon
 • Kort redegjørelse for inntil fem vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis (SoTL-kriteriene). Se mer her: Regler for ansettelse ved UiO
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
 • Eventuelle medforfattererklæringer

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil fem vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål om stillingen: Professor Geir Ulfstein, tlf: +47 22859446

For administrative spørsmål: Avdelingsleder Guro Frostestad: tlf: +47 22859457

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS