Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 19.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


SMR er et fler- og tverrfaglig senter som gjennom forskning, undervisning og formidling skal fremme menneskerettighetsfaget som et akademisk fagfelt og styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, blant annet gjennom internasjonale prosjekter og programmer. For mer informasjon – se SMRs hjemmeside

Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter, Juridiske fakultet, er det ledig en stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet internasjonale menneskerettigheter.

Vi søker en kollega med kompetanse innen internasjonal menneskerett, herunder tolkning og implementering av menneskerettstraktater på nasjonalt nivå. Den som ansettes må ha gode kunnskaper om det europeiske menneskerettighetssystemet og anvendelse av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens beslutninger i norsk rett. Søkere bes om å konsultere Senters nye strategi for årene 2022-2030.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvorav to av årene er på masternivå. Søkere må dokumentere kompetanse innenfor fagområdet internasjonale menneskerettigheter.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Det forventes at den som tilbys stillingen vil være aktiv i å søke eksterne forskningsmidler (fra Norges forskningsråd, EU etc).

Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil vurderes positivt.

Undervisning

Den som ansettes vil undervise både på Senteres Masterprogram og Fakultetets Master i rettsvitenskap, innen obligatoriske emner og valgfag, og delta i utviklingen av nye undervisningstilbud.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag med fokus på menneskerettigheter på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev der søkeren redegjør for hvordan han/hun vil bidra til den faglige utviklingen ved SMR. Det skal også redegjøres for kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • CV.
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis (SoTL-kriteriene). Se mer her : Regler for ansettelse ved UiO.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse.
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon.
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer).
 • Eventuelle medforfattererklæringer.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 689 600,- til 752 800,-
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: professor Gentian Zyberi, senterleder, Norsk senter for menneskerettigheter, ([email protected]).

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: kontorsjef Teis Daniel Kjelling, Norsk senter for menneskerettigheter, ([email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS