Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 02.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet familierett.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon.

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Det forventes at søkeren vil være med på utviklingen av fagfeltet og bidra til søknader om prosjektfinansiering for videre fagutvikling.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor fagområdet familierett. Minst ett omfattende arbeid må gi en rettsdogmatisk behandling av et område innenfor familieretten på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske privatrettslige fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene, herunder familie- og arverett, fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

De økonomiske aspektene ved ekteskap og samboerskap står sentralt i (det obligatoriske) faget familierett, og det vil derfor bli lagt særlig stor vekt på om søker har vitenskapelige arbeider innenfor den økonomiske familieretten.

Den økonomiske familieretten dreier seg om de økonomiske aspekter ved ekteskap og samboerskap. Det gjelder blant annet eierforholdene mellom partene, reglene om deling ved samlivets opphør og partenes rådighet over sine eiendeler under samlivet. Arbeider innenfor tilgrensende områder som arverett, vergemålsrett, barnerett og internasjonal privatrett vil også tillegges større vekt enn arbeider på andre rettsområder.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • CV
  • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
  • kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
  • vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
  • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Se mer her : Regler for ansettelse ved UiO
  • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
  • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
  • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
  • Eventuelle medforfattererklæringer

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes elektronisk med søknaden til Det juridiske fakultet. Arbeidene må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer og foretar en foreløpig rangering av søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling.

På grunnlag av den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Fakultetets ansettelsesorgan vil etter en helhetsvurdering, hvor den sakkyndige bedømmelsen og intervju -og prøveforelesningsvurderingen inngår, fatte endelig vedtak i saken.

Det legges vesentlig vekt på den sakkyndige komiteens rangering, men denne kan fravikes.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO og regler for praktisering av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS