Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap – fagområdet forvaltningsrett

Søknadsfrist: 10.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Ved Det juridiske fakultet, institutt for offentlig rett, er det ledig 1 stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet forvaltningsrett.

Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det største offentligrettslige fagmiljø i rettsvitenskap i Norge. Fagmiljøet har i lang tid hatt ekspertise både i sentral forvaltnings- og statsrett og på mer spesialiserte forvaltningsrettslige områder. Forvaltningsrett er i dag et fagområde i stor utvikling når det gjelder sentrale rettsstatlige tema såvel som innenfor de mange spesialiserte lovgivningsområder som miljø- og klimarett, velferdsrett, offentlig reguleringsrett, migrasjonsrett og mange flere.

Den som tilsettes i den utlyste stillingen forventes å kunne ta fagansvaret for å undervise i forvaltningsrett som obligatorisk fag på JUS 2211. Vedkommende må kunne ta et særlig ansvar for fagutvikling og forskning i sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger. Det omfatter også EØS-rettens og menneskerettighetenes betydning for forvaltningsretten.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser (eventuell med henvisning til utvikling av fagfelt og lignende).

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor fagområdet forvaltningsrett på et høyt nivå med en særlig vekt på kompetanse i sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger med relevans for norsk rett.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettskilder eller komparativ rett som er relevant for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor forvaltningsrett som en del av rettsstudiets obligatoriske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise også i andre obligatoriske offentligrettslige fag fra tiltredelse.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt vekt på søkerens vitenskapelige arbeider innenfor og med relevans for fagområdet forvaltningsrett med særlig vekt på arbeider i sentrale forvaltningsrettslige tema, metode og problemstillinger. Det kan omfatte arbeid med norske, EØS-rettslige og menneskerettslige kilder. Det vil videre legges vekt på arbeider som evner å anvende EØS-rettslige og/eller menneskerettslige kilder i analyser av forvaltningsrettslige spørsmål. Det vil bli lagt vekt på faglig kvalitet, selvstendighet og bidrag til faglig utvikling. Det vil bli lagt vekt på søkerens notat om syn på pedagogisk tilnærming, egen fremtidig forskning, fagområdets utvikling og erfaring fra og forslag til formidling, se nedenfor.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra og evne til formidling av egen forskning og fra eget fagfelt. Det vil legges vekt på relevant erfaring fra juridisk praksis for eksempel fra offentlig forvaltning, domstoler, advokatvirksomhet, lovgivningsarbeid og på evnen til refleksjon over slik praksis.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, faglig selvstendighet, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle kandidater vil bli invitert til å holde prøveundervisning som vil bli vurdert av instituttets intervjukomité. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Regler for ansettelse ved UiO.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr lønn i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) fra NOK 679 000,- til 741 300,- avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Marianne Gjerstad, e-post: [email protected]

Søk stillingen