Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk

Søknadsfrist: 31.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med spesialisering i datalingvistikk er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn og keltisk filologi), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Ytterligere informasjon om ILN finnes på instituttets hjemmeside.

Forskning innen allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier dekker alle fagets kjerneområder (fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk), og en rekke metodiske tilnærminger som inkluderer feltarbeid, korpuslingvistikk og eksperimentell lingvistikk med særlig fokus på åpen forskning. Instituttet søker en kandidat med fremragende forskningskvalifikasjoner, som også vil bidra til å styrke instituttets kjernekompetanse. Det vil bli lagt særlig vekt på dokumentert erfaring fra forskning innen datalingvistikk.

Den som ansettes, skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

  • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor lingvistikk eller en annen disiplin knyttet til stillingens profil
  • dokumentert erfaring med forskning innen datalingvistikk som berører spørsmål fra allmenn lingvistikk (for eksempel fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk).
  • evne til å bidra i undervisning på alle nivåer, inkludert grunnleggende lingvistikkemner på BA-nivå og mer avanserte BA- og MA-emner i datalingvistikk.
  • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
  • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
  • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
  • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

  • vitenskapelig produksjon (publikasjoner, vitenskapelige verktøy, programmer, databaser, osv.) innenfor områder som er relevante for den utlyste stillingen, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
  • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
  • erfaring fra forskningsprosjekter
  • innsats for å fremme åpen forskning, bl.a. gjennom åpen tilgang til forskningsdata/forskningsmateriale, deling av kode og/eller forhåndsregistreringer.
  • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
  • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
  • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
  • evne til å skape et godt samarbeidsklima
  • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
  • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres, forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Etter tre år forventes det at den ansatte aktivt kan delta i alle funksjoner stillingen innebærer, inkludert undervisning, på norsk. Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring.

Vi tilbyr

  • Lønn fra kr 615 000 til kr 714 000 avhengig av kompetanse.
  • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
  • medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • gode velferdsordninger
  • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
  • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
  • fullstendig publikasjonsliste med både publiserte og upubliserte arbeider

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i samsvar med kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjonskrav gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosess

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal derfor ikke lastes opp sammen med søknaden. Søkere som er plukket ut til å sende inn arbeider, bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende beskrivelse av mulige tema for masteroppgaver søkeren mener å ha veilederkompetanse i, inkludert en beskrivelse av hvordan kandidaten vil fremme verdier for åpen forskning som en del av MA-veiledningen (1 side). Søkerne skal også sende inn en Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til regler for ansettelse i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke stillingen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS