Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i kunsthistorie og visuelle studier

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie og visuelle studier er ledig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.

Stillingen er tilknyttet faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier. Søkere må dokumentere forskningskompetanse på kunst og visuell kultur i geografier og kulturer som er underrepresenterte i kunsthistorisk forskning (inkludert, men ikke begrenset til det som ofte betegnes som det globale sør). Feltet er kronologisk bredt definert til globaliseringens tidsalder, fra ca. 1500 til i dag. Stillingen skal bidra til å utvikle kunsthistoriefaget til i større grad å reflektere samfunnets økende kulturelle mangfold og globaliseringsprosessene for øvrig. Stillingen er åpen for et bredt spekter av geografiske, kronologiske og materielle fokusområder, men det vil bli lagt vekt på søkernes evne til å relatere sin ekspertise til faggruppens pågående forskning og undervisning.

Stillingen er åpen for et bredt spekter av geografiske, kronologiske og materielle fokusområder, men det vil bli lagt vekt på søkernes evne til å relatere sin ekspertise til faggruppens pågående forskning og undervisning.

For informasjon om BA-programmet, se her.

For informasjon om MA- programmet, se her.

For informasjon om våre forskningsgrupper, se her og her.

Den som ansettes skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor kunsthistorie og visuelle studier, med dokumentert forskningskompetanse innen fagområdet kunst og visuell kultur i underrepresenterte geografi er og kulturer (ofte forstått som det globale sør) i globaliseringens tidsalder (1500 til i dag).
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig produksjon innenfor kunsthistorie og visuelle studier, med spesialisering innen kunst og visuell kultur i underrepresenterte geografi er og kulturer (ofte forstått som det globale sør) i globaliseringens tidsalder (1500 til i dag). Det legges særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
 • evne til å relatere egen ekspertise til fagfeltet for øvrig, inkludert faggruppens pågående forskning og undervisning.
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Etter tre år forventes det at den ansatte aktivt kan delta i alle funksjoner stillingen innebærer, inkludert undervisning, på norsk. Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 604 700 til kr. 702 100 per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosess

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål, og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Søkere som blir invitert til å sende inn verker vil bli bedt om å velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante.

Søkerne bes også sende inn forslag til beskrivelse av et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet.

Inviterte søkere skal også sende inn en Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis).

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til regler for ansettelse i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS