Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i kunsthistorie og visuelle studier - middelalderens kunst og visuelle kultur

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kunsthistorie og visuelle studier er ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.

Stillingen er tilknyttet faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier, og skal dekke fagområdet middelalderens kunst og visuelle kultur i et internasjonalt perspektiv. Middelalderens visuelle og materielle kultur et av Norges og Nordens viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien og verdensarven. Vi søker en forsker og underviser som kan artikulere middelalderens kunst og visuelle kultur i et internasjonalt perspektiv. Det vil legges vekt på nyskapende teoretisk og metodisk kompetanse, da dette vil styrke stillingens integrering i faggruppen og dens relasjon til fagfeltet utover periodefokuset.

For informasjon om BA-programmet, se her.

For informasjon om MA- programmet, se her.

For informasjon om våre forskningsgrupper, se her og her.

Den som ansettes skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må oppfylle følgende krav:

 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor kunsthistorie og visuelle studier, med dokumentert forskningskompetanse innen middelalderens kunst og visuelle kultur i et internasjonalt perspektiv.
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig produksjon innenfor kunsthistorie og visuelle studier, med spesialisering innen middelalderens kunst og visuelle kultur i et internasjonalt perspektiv. Det vil bli lagt særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
 • nyskapende teoretisk og metodisk kompetanse
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Etter tre år forventes det at den ansatte aktivt kan delta i alle funksjoner stillingen innebærer, inkludert undervisning, på norsk. Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 604 700 til kr. 702 100 per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunk

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosessen

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Søkere som er plukket ut til å sende inn verker bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante.

Søkerne bes også sende inn forslag til beskrivelse av et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet.

Søkerne skal også sende inn en Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen

Andre opplysninger

Vi viser til regler for ansettelse i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS