Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i evolusjonsbiologi - Naturhistorisk museum

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver.

Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm.

Om stillingen

Ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i evolusjonsbiologi. Den som tilsettes forventes å utvikle museets forskning innen komparativ morfologisk analyse.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, har ca 160 ansatte organisert i fem seksjoner. Seksjonen for forskning og samlinger har ca 80 ansatte, organisert i åtte forskningsgrupper, som driver forskning innen naturmangfold og evolusjon. Forskningen dekker både geologi (inkl. paleontologi) og biologi, og de vitenskapelige ansatte har ansvar for å forvalte og utvikle den største vitenskapelige samlingen innen naturhistorie i Norge (ca. seks millioner objekter). NHMs vitenskapelige ansatte bidrar også med undervisning av studenter opptatt til ulike programmer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, veileder masterstudenter, doktorgradsstudenter og postdoktorer, og formidler forskningsbasert kunnskap til publikum gjennom utstillinger, foredrag og populærvitenskapelige medier.

NHMs strategiplan for 2020-2030 «Forstå naturens mangfold» har som mål å heve forskningskvaliteten og å styrke integreringen av de vitenskapelige samlingene i forskningen og utdanningsvirksomheten. En konkret ambisjon er at «forskningen skal videreutvikles til å kvalifisere for et senter for fremragende forskning (SFF) innen 2025». Som ledd i denne satsningen, søker NHM å ansette en evolusjonsbiolog med sterk forskningskompetanse innen komparativ fylogenetisk analyse av morfologiske karakterer og deres evolusjonshastigheter. Tidskalibrerte fylogenier åpner nye muligheter for analyse av makroevolusjonære mønstre og hvordan ulike karakterer varierer i evolusjonshastighet innenfor forskjellige organismegrupper. Det er et særlig ønske om å styrke forskningen som kombinerer og sammenligner mikro- og makroevolusjonære mønstre og prosesser, og som kan gi en dypere forståelse av evolusjonære prosesser over ulike tidsskalaer.

NHM ønsker en kandidat som er i den internasjonale forskningsfronten innen analyse av komplekse morfologiske karakterer og som bruker slike data i en komparativ, fylogenetisk kontekst. Kandidaten må ha en sterk interesse for å benytte museumssamlinger i sin forskning og fortrinnsvis kombinere data fra nålevende arter med fossildata i sine analyser. Det er et spesielt behov for å styrke forskningsaktiviteten innen pattedyr, og kandidaten vil kunne få tildelt det vitenskapelige kuratoransvaret for museet vitenskapelige samlinger av pattedyr. Den som ansettes forventes å initiere samarbeidsprosjekter innen sitt spesialfelt med kolleger både i og utenfor museet og å bidra aktivt til prosessen med å utvikle et senter for fremragende forskning ved NHM.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen evolusjonsbiologi
 • Internasjonal forskererfaring og forskningssamarbeid
 • Vitenskapelig publisering av høy internasjonal kvalitet.
 • Dokumenterte evner til å skaffe ekstern forskningsfinansiering
 • En tydelig forskningsprofil innen kvantitativ analyse av komplekse morfologiske karakterer, gjerne med bruk av maskinlæring.
 • En forskningsprofil som kombinerer mikro- og makroevolusjonære mønstre og prosesser.
 • Bred kompetanse innen moderne komparative, fylogenetiske analysemetoder over ulike tidsskalaer
 • Erfaring med bioinformatiske analyser av store datasett
 • Bred taksonomisk interesse, men forskningserfaring innenfor morfologisk evolusjon av pattedyr er spesielt ønskelig.
 • En tydelig visjon for utvikling av egen forskning og forskningssamarbeid med interne og eksterne forskere
 • Undervisningserfaring innen evolusjonsbiologi på alle nivåer innen universitetsutdanningen
 • Universitetspedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, forventes å oppfylle kravene innen to år fra ansettelsen.
 • Dokumentert interesse for og erfaring med populærvitenskapelig formidling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.
 • Personlig egnethetDet vil bli lagt vekt på både vitenskapelig og utdanningsfaglig kompetanse. Det vises for øvrig til Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO.

Vi tilbyr

 • Lønn fra NOK 643 000 – 840 900 per år avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet for å søke opprykk til professor ved en senere anledning

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og tidligere stillinger, prosjekttildelinger, undervisnings- og veiledererfaring, arbeid med museumssamlinger, populærvitenskapelig aktiviteter og andre faglige kvalifikasjoner og meritter
 • Publikasjonsliste
 • En liste med inntil syv publikasjoner som dokumenterer bredde og dybde i søkerens forskningsprofil
 • En forskningsplan som beskriver hovedinnretningen for kommende forskningsprosjekter, hvordan bruken av vitenskapelige samlinger inngår i disse og hvordan søkeren kan bidra til forskningssamarbeid internt og eksternt.
 • En pedagogisk mappe som redegjør for søkerens utdanningspedagogiske kvalifikasjoner
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet: HR-rådgiver Thomas Brånå, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS