Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i amerikanske studier

Søknadsfrist: 01.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Om stillingen

En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i amerikanske studier er ledig ved Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.

En førsteamanuensisstilling er delt likt mellom forskning og undervisning. Den som ansettes forventes å bidra til utviklingen av forskning, både individuelt og i samarbeid med andre vitenskapelig ansatte ved instituttet. Forskningsinteressene blant de ansatte i amerikanske studier ved ILOS er i dag innenfor feltene religionshistorie, rase, kjønnsstudier, film, populærmusikk og politikk, samt miljøhistorie. Vi søker kandidater som kan komplementere disse interessefeltene med sin forskningskompetanse og interesser.

Den som ansettes må kunne bidra til undervisning og veiledning i amerikansk historie og samfunn i bachelor-studieretningen «English» og master-studieretningen «English Literature, American and British Studies», samt innen ph.d.-utdanningen.

Avdelingen for amerikanske og britiske studier tilbyr emner i amerikansk historie og politikk på bachelor-nivå, og teori- og metodeemner på master-nivå. Undervisningen av disse emnene går på omgang blant de ansatte i avdelingen. Den som ansettes forventes å kunne undervise alle disse emnene, men vil i tillegg få muligheten til å utvikle to master-emner ut i fra egne forskningsinteresser. Det er viktig for avdelingen at den som ansettes kan og vil undervise bredt innenfor amerikansk historie, samfunn, politikk og kultur. All undervisning foregår på engelsk.

Kvinnelige kandidater, så vel som kandidater med funksjonsnedsettelse, innvandringsbakgrunn og/eller underrepresenterte kjønn, oppfordres spesielt til å søke, og vil blitt gitt prioritet hvis andre kvalifikasjoner vurderes som likestilt.

Den som ansettes skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor amerikanske studier eller amerikansk historie. Det åpnes for kandidater fra andre programmer og institutter enn amerikanske studier eller historie, så lenge kandidatens fokus innen forskning og undervisning er på USA, sett fra et historisk eller kontemporært perspektiv og hen er kvalifisert til å undervise emnene som går på fast rotasjon. Kandidater med spesialisering innenfor litteratur vil ikke bli vurdert.
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Videre kvalifikasjoner

 • vitenskapelige kvalifikasjoner og produksjon innenfor amerikanske studier eller amerikansk historie, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang.
 • vitenskapelig produksjon vil bli sett i sammenheng med hvor lenge kandidaten har vært aktiv forsker
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Etter tre år forventes det at den ansatte aktivt kan delta i alle funksjoner stillingen innebærer, inkludert undervisning, på norsk. Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring.

Det humanistiske fakultet ønsker å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, sosial bakgrunn, alder, graviditet, permisjon ved fødsel, adopsjon og omsorgsoppgaver, jf Likestillings- og diskrimineringsloven. Det samme gjelder andre vesentlige forhold ved en person og kombinasjoner av grunnlagene som er nevnt over. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk jf. samme lov. Fakultetet ønsker å tiltrekke seg et større mangfold slik at ansatte og studenter i større grad gjenspeiler samfunnet. Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020-2023 - Det humanistiske fakultet (uio.no)

Vi tilbyr

 • lønn kr 555 800 - 670 100 per år, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Vitnemål og attester

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosessen

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Søkere som er invitert til å sende inn verker bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende inn forslag til beskrivelse av et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet.

Søkerne skal også sende inn en mappe /portfolio som dokumenterer søkerens øvrige kvalifikasjoner innenfor hvert område (formidling, undervisning og veiledning, og evt. ledelse og administrasjon).

Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer, samt Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder, professor Christine Meklenborg Nilsen (e-post)
 • Administrativ leder Karina Kleiva (e-post)
 • Personalrådgiver Evian Nordstrand (for spørsmål vedrørende elektronisk søknad) (e-post)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS