Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i allmennmedisin

Søknadsfrist: 01.03.2021

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig to 50% stillinger – eventuelt én 100% stilling - som førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) ved Institutt for helse og samfunn (Helsam), Det medisinske fakultet.

Institutt for helse og samfunn er ett av tre institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Instituttet består av seks avdelinger: Allmennmedisin, Samfunnsmedisin, Sykepleievitenskap, Helsefag, Helseledelse/helseøkonomi og Senter for medisinsk etikk.

Avdeling for allmennmedisin kan kort beskrives som et akademisk brohode for allmennmedisinsk arbeid i kommunehelsetjenesten. Vitenskapelig tilsatte ved avdelingen er leger med bakgrunn fra/forankring i klinisk allmennmedisinsk arbeid.

Forskningsområdene ved Avdeling for allmennmedisin speiler allmennmedisinsk virkelighet: utforskning av møtet mellom lege og pasient, diagnostikk, behandling, individrettet forebygging, oppfølging, samhandling, kvalitetsforbedring mv. Avdelingen har flere tematisk orienterte forskningsklynger med 3-6 deltagere, blant annet for infeksjoner/antibiotikabruk, diabetes/etnisitet/migrasjonshelse, legemiddelbruk/forskrivningspraksis, muskel- skjelettlidelser/symptomforskning, legevaktsmedisin og rus/psykiatri.

Det er en prioritert forskningsstrategi å styrke den kliniske forskningen ved avdelingen.

Nærmere omtale av Avdelingen finnes i årsmeldingen fra 2019 som finnes her.

Stilling som førsteamanuensis

Arbeidsoppgaver knyttet til stilling som førsteamanuensis vil være likeverdig fordelt mellom forskning og undervisning. Undervisningen vil i hovedsak utgjøre undervisning i klinisk allmennmedisin på profesjonsstudiet i medisin, herunder eksamensarbeid. Det er avdelingens mål å styrke undervisningen i klinisk sykehjemsmedisin.

Det forventes at den som tilsettes, deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomitéer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Det er utarbeidet en egen betenkning for stillingen som finnes her.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • Søker må være utdannet lege og vedkommende bør ha faglig tilknytning til eller bakgrunn fra allmennmedisinsk praksis eller i allmennmedisinsk forskning.
 • Stilling som førsteamanuensis forutsetter fullført ph.d. eller tilsvarende. Det forventes forskning av høy kvalitet med publisering i godkjente, fagfellevurderte publiseringskanaler. At forskningen sammenfaller med avdelingens strategi og er allmennmedisinsk relevant, vil bli vektlagt.
 • Stilling som førsteamanuensis fordrer undervisning og faglig formidling av høy kvalitet, herunder interesse for og evne til å inspirere studenter.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år. Søkere må innen to år kunne undervise på norsk, svensk eller dansk, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

Det forventes jevnlig tilstedeværelse og aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen og instituttet samt interesse for tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper

Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt.

Selvstendighet i relasjon til forskning vil også bli vurdert.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 658 300 - 792 700/ ltr 71 - 79, avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Et kreativt og hyggelig arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning samt forskningsplaner, sett opp mot avdelingens prioriterte områder)
 • CV (som oppsummerer utdanning, arbeidserfaring/stillinger, pedagogisk erfaring, erfaring med administrative oppgaver og andre relevante og kvalifiserende aktiviteter)
 • Liste over publiserte (og upubliserte) arbeider
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Søker må anføre i søknaden om man ønsker tilsetting i 50% eller 100% stilling. Ved tilsetting i 50% stilling, er det ønskelig at vedkommende i den andre halvdelen arbeider i klinisk allmennpraksis, legevakt eller sykehjem eller har annet arbeid med klar relevans for avdelingens forskning eller undervisning. Det er ønskelig at søker kan antyde tidspunkt for når man evt. kan tiltre stillingen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Sakkyndig bedømmelse:

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige kvalifikasjoner knyttet til undervisning, faglig formidling og administrasjon. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse. Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet, nyskaping, kvalitet og allmennmedisinsk relevans i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang, nyere publikasjoner tillegges større vekt enn eldre.

Intervjuutvalg:

Endelig innstilling av kompetente søkere vil bli utarbeidet av eget intervjuutvalg basert på innstilling fra sakkyndig komité, intervju av søkerne og referanseinnhenting. Prøveforelesning vil normalt bli avholdt.

I intervjuutvalgets endelige vurdering og innstilling av kompetente søkere, trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen, av faglig karakter:

 • Mette Brekke, professor og avdelingsleder tlf: (+ 47) 928 32 565 epost: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS