Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis (2x10%stillinger) i medisin (helsevitenskap) ved Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 22.04.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Institutt for helse og samfunn har ledig to faste stillinger (10% stillinger) som førsteamanuensis. Én stilling vil være ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap og den andre vil være ved Avdeling for sykepleievitenskap. Begge stillingene vil være knyttet til eksisterende hovedstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Søkere må derfor være ansatt i hovedstilling ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Hvis man går ut av ekstern hovedstilling kan man ikke beholde bistillingen ved universitetet. Ved permisjon fra ekstern hovedstilling må spørsmål om eventuell adgang til å opprettholde tilsetting i universitetsstilling vurderes av instituttleder.

Institutt for helse og samfunn er kjennetegnet av bred forståelse for sykdom, helse og helsetjenester der både kultur, miljø, samfunn og biologi spiller inn. Personer i vitenskapelige stillinger er formelt sett ansatt ved instituttet, men har arbeidssted og faglig forankring ved avdelingene. Ytterligere informasjon om Institutt for helse og samfunn og de to avdelingene finnes på instituttets hjemmeside som du finner her.

De som ansettes skal lede og initiere forskning, gi forskningsveiledning, undervise studenter og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Undervisningen for de aktuelle stillingene vil i hovedsak utgjøres av undervisning i masterutdanningene ved de respektive avdelingen, herunder eksamensarbeid. Undervisningsplikten åpner også for undervisningsoppgaver på tvers av instituttets master- og bachelorprogram. Det forventes at de som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner og relevant forskningserfaring
 • Pedagogisk basiskompetanse og relevant undervisningserfaring på universitets- og høyskolenivå er ønskelig. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen tre år fra ansettelse.
 • Gode formidlingsevner, samt interesse for og evne til å inspirere studenter. Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • Vitenskapelig publisering innen relevante fagområder
 • Evne til å styrke, initiere og utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver
 • Det forventes høy kvalitet av forskning med publisering i godkjente, fagfellevurderte publiseringskanaler, fortrinnsvis internasjonale

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Innovasjon og kreativitet
 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Evner og interesse for ledelse og administrasjon

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 65 540 til kr 78 920 (i 10% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse. OBS: arbeidene lastet også opp i fulltekst
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • Professor/avdelingsleder for tverrfaglig helsevitenskap Kari Nyheim Solbrække, Mobil: 90016685, e-post: [email protected]
 • Professor/avdelingleder for sykepleievitenskap Ragnhild Hellesø, tlf: +22850566, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om søknadsregistrering), tlf.: 22850507, e-post: [email protected]

Søk på stillingen