Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis 20% (habiliteringstjenesteforskning) i CHARM knyttet til hovedstilling ved Sykehuset Telemark HF

Søknadsfrist: 07.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

CHARM (Research Center for Habilitation And Rehabilitation Models and services) har ledig en stilling som førsteamanuensis 20% knyttet til hovedstilling ved Sykehuset Telemark HF og er forbeholdt ansatte med hovedstilling ved Sykehuset Telemark HF. Det er et vilkår at stillingsinnehaver fortsetter dette tilsettingsforholdet. Tilsettingen gjelder for en periode på to år. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Helse og Samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

CHARM er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Norge.

CHARM har fokus på tjenesterelevant forskning innen rehabilitering og habilitering, med vekt på samhandling, brukerinvolvering og forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mer informasjon om CHARM finnes her.

Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forventes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen.

Vi søker en person med solid forskningskompetanse innen pediatrisk forskning med relevans for habiliteringsfeltet som kan bidra til å styrke og videreutvikle CHARMs faglige profil og nettverk. Stillingen er særlig tenkt å styrke barneperspektivet i CHARM.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som du finner her.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innen rehabilitering/habilitering
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • Faglig bakgrunn innen sykepleie eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Relevant undervisningserfaring på universitets- og høyskolenivå
 • Solid forskningsbakgrunn, fortrinnsvis innen tverrfaglig habiliteringstjenesteforskning eller fagområder som er relevant for habiliteringsfeltet
 • Erfaring med forskning på tvers av tjenestenivåer og brukermedvirkning
 • Dokumentert forskningsledelse
 • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging
 • Erfaring fra internasjonale faglige nettverk
 • Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 131.080 til kr 157.840 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Faglig stimulerende fagmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de vitenskapelige arbeider er publisert
 • Separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Liste over referansepersoner som kan kontaktes (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal benyttes intervju og det kan være aktuelt med prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Avdelingsleder, professor Cecilie Røe, tlf: +47 92868388

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Personalrådgiver Susan Rockwell, tlf: + 47 22850507, e-post: [email protected]

Søk på stillingen