Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis (100 %) i medisin (foretaksøkonomi) ved Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 04.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig stilling som førsteamanuensis innenfor området foretaksøkonomi/bedriftsøkonomiske fag ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Primært ønskes det at søkeren har relevant utdanning i foretaksøkonomiske fag. Det er videre en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan denne er organisert. Forsknings- og undervisningserfaring innen foretaks-/bedriftsøkonomi og helsetjenesteforskning vil bli vektlagt.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, et bachelorprogram i helseledelse og helseøkonomi, to engelskspråklige masterprogram (HEPMA og EU-HEM), det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon (MHA), samt for undervisning av medisinerstudenter i faget KLoK.

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter, delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her. Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen bedriftsøkonomiske fag. Det er videre en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan denne er organisert. Forsknings- og undervisningserfaring innen bedriftsøkonomi og helsetjenesteforskning vil bli vektlagt.
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk.

Personlige egenskaper

 • Søker har høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.
 • Søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.
 • Samarbeidsevner og miljøskapende evner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 677 000 til kr 814 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og forelesningserfaring. Søkeren bes også beskrive eventuell veiledning av PhD-kandidater inkludert PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjon hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller bi-veileder
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju (eventuelt også prøveundervisning) i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS