Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis (50 -100%) - Institutt for oral biolog (IOB)

Søknadsfrist: 31.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet. Instituttet driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har pr i dag i underkant av 50 tilsatte som fordeler seg på 23 vitenskapelige stillinger, 13 stipendiater, 15 teknikere og 3 i administrasjonen.

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Institutt for oral biolog (IOB), Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. IOB har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad. Det ønskes fortrinnsvis ansettelse i 100 % stilling, men det er mulig å søke stillingen i en lavere stillingsprosent med nedre grense 50 %.

Institutt for oral biologi (IOB) har i underkant av 50 ansatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, postdoktorer, stipendiater, teknikere og administrativt ansatte.

Undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner for fakultetets studieprogrammer innen odontologi og tannpleie og omfatter også felles basalfagsundervisning for studenter innen medisin, odontologi og ernæring.

For informasjon om stillingen, se stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege. Videre kreves det vitenskapelig og pedagogisk kompetanse, formidlingskompetanse og annen kompetanse i samsvar med gjeldende regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger. Evne til å undervise og dokumentert undervisningskompetanse vektlegges. For øvrig kreves det:

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen medisinske fag
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle positivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse, må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelsestidspunktet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen medisinske fag
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelsestidspunktet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Se for øvrig nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag i stillingsbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, formidlingsevne og ledelsesevne, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 650 300 til kr 752 800 (ltr 70-77) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 715 900 til kr 948 900 (ltr 75-85) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Stilling i IA-virksomhet
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med begrunnelse for søknaden
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, yrkespraksis og faglig arbeid
 • Fullstendig liste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • Inntil 10 vitenskapelige/faglige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen og en kort redegjørelse for disse.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisning og veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, egen pedagogisk utvikling og utvikling av undervisningsopplegg og studieplaner.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse.
 • Oversikt over veiledning av PhD-kandidater. Bekreftelse på veilederskapet skal vedlegges.
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer).

Vennligst oppgi ønsket stillingsstørrelse i søknaden, minimum 50%.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet.

Andre opplysninger

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen. I rangeringen av kompetente søkere, vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomitèer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner finner du her.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS