Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin)

Søknadsfrist: 15.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskningspenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning.


Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 430 ansatte og 530 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Professor / førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) - kombinert med bistilling ved OUS

Om stillingen

Stillingen er tilknyttet Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet sammen med en bistilling på 20 % på Oslo universitetssykehus.

For informasjon om stillingen - se stillingsbeskrivelse.

Undervisningsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen odontologi (oral kirurgi og oral medisin)
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse , må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet, gis en frist på to år for å lære norsk.

For professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen odontologi (oral kirurgi og oral medisin).
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet, gis en frist på to år for å lære norsk.

Se for øvrig nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag i stillingsbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, formidlingsevne, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 618 600 til kr 708 000 (ltr 68-75) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 708 000 til kr 887 000 (ltr 75-83) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Vitenskapelige/faglige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Antallet bør ikke overstige 10. Søkeren gir en kort redegjørelse for disse.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over veiledning av PhD kandidater - skjema fylles ut
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Andre opplysninger

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen, og det kan være aktuelt med prøveundervisning.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner finner du her.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere, kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS