Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis i odontologi (oral anatomi)

Søknadsfrist: 18.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet i nytt Rikshospital på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har pr i dag i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på 23 vitenskapelige stillinger, 16 stipendiater, 20 teknikere og 4 i administrasjonen.

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er oral anatomi.

Det odontologiske fakultet består av to institutter, Institutt for oral biologi og Institutt for klinisk odontologi. Fakultetet har ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte (ansatte på deltid er regnet med). Fakultetet utdanner tannleger, tannpleiere og driver ph.d.-utdanning, profesjonsrettet spesialistutdanning og forskning innen det odontologiske fagområdet. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt.

Undervisningsrelatert arbeid utgjør 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.

For informasjon om stillingen, se stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen odontologi (oral anatomi)
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse, må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • Undervisningsspråket er norsk. Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forventes det at vedkommende – innen nærmere bestemt tid etter tiltredelsen – behersker et skandinavisk språk slik at vedkommende kan ivareta undervisning og andre aktuelle funksjoner i stillingen.

For professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen odontologi (oral anatomi).
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • Undervisningsspråket er norsk. Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forventes det at vedkommende – innen nærmere bestemt tid etter tiltredelsen – behersker et skandinavisk språk slik at vedkommende kan ivareta undervisning og andre aktuelle funksjoner i stillingen.

Se for øvrig nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag i stillingsbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 726 400 til kr 887 000 (ltr 76-83) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Lønn fra kr 643 000 til kr 768 500 (ltr 70-78) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Akademiske arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Antallet bør ikke overstige 10. Søkeren gir en kort redegjørelse for disse.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over veiledning av PhD-kandidater. Bekreftelse på veilederskapet må vedlegges.
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Andre opplysninger

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen, og det kan være aktuelt med prøveundervisning.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomitèer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner finner du her.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO

Vennligst se Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO

Vi viser også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere, kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Universitetet i Oslo har som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS