Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i runologi og eldre nordisk språkhistorie

Søknadsfrist: 04.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordisk språkhistorie er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Fagområdene runologi og eldre nordisk språkhistorie ved ILN omfatter studiet av runer og runeinnskrifter og språket i perioden fra cirka 100 e.Kr. fram til reformasjonen i de nordiske landene. Instituttet tilbyr i dag flere runologiemner som muliggjør at studenter kan få spesialistkompetanse innen runologi. Disse emnene skal videreføres og utvikles innenfor rammen av den aktuelle stillingen i relasjon til periodens språk- og kulturhistorie. Stillingen omfatter undervisning og forskning innen runologi og eldre nordisk språkhistorie, med vekt på runeskriften som den primære kilden vi har til de tidligste stadiene i skandinavisk språkhistorie.

Derfor er det viktig at den som søker stillingen kan dokumentere dyptgående erfaring med å arbeide med runeinnskrifter både som kilde til språkhistorie og som materielle vitnesbyrd om det kulturhistoriske i en bredere forstand. Et mål med stillingen er å styrke samarbeidet på tvers av fagmiljøene i norrøn filologi og nordisk språkvitenskap.

For mer informasjon om ILN, se instituttets hjemmeside: https://www.hf.uio.no/iln/

Den som tilsettes, skal kunne lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisningen og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innenfor runologi
 • dokumentert evne til å undervise i og forske på runologi samt eldre nordisk språkhistorie
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, se hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • dokumentert potensial for prosjektakkvisisjon
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk (se Andre opplysninger)
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • vitenskapelig produksjon innenfor runologi og eldre nordisk språkhistorie, med særlig vekt på de siste fem års produksjon. Originalitet og nyskaping vektlegges foran omfang
 • publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler
 • erfaring fra forskningsprosjekter
 • potensial for å bidra til den langsiktige utviklingen av fagmiljøet og forskningen på instituttet og til å ta initiativ til felles virksomhet
 • pedagogiske kvalifikasjoner, dokumenterte resultater fra undervisning og veiledning, og evne til å inspirere studenter
 • interesse for og evne til ledelse og administrasjon
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • evne til og erfaring fra å bygge internasjonale nettverk
 • kvalifikasjoner innen formidling, samfunnskontakt og innovasjon

I rangeringen av kvalifiserte søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalitet, utvikling og bredde vurderes og prioriteres i denne rekkefølgen. De som rangeres forventes å bidra til at målsettingen i UiOs strategiske plan om "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste" realiseres.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 532 300 til kr 615 900, avhengig av kompetanse
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • muligheten til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • 2 til tre forslag til masteroppgavetema som har arbeidslivsrelevans utenfor akademia (temaer søkeren er kompetent til å veilede i)
 • beskrivelse av forslag til et eller flere forskningsprosjekter

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det er viktig at søker i søknaden beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Søknadsprosess

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn attester, vitnemål og vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider, men bør samlet ikke overstige 500 sider) for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden. Søkere som er plukket ut til å sende inn verker bes velge ut tre arbeider publisert i løpet av de siste fem år før søknadsfristen som særlig relevante for stillingen. Disse vil bli tillagt størst betydning ved vurderingen av de vitenskapelige kvalifikasjonene. Ved større monografier, bør søker peke på hvilke sider som er relevante. Søkerne bes også sende inn beskrivelse av forslag til et eller flere forskningsprosjekter som er relevante for instituttet, samt sende inn to til tre forslag til masteroppgavetemaer med en arbeidslivsrelevans utenfor akademia. Søkerne skal også sende inn en mappe /portofolio som dokumenterer søkerens øvrige kvalifikasjoner innenfor hvert område (formidling, undervisning og veiledning, og evt. ledelse og administrasjon).

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Vi viser også til regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Vi viser også til regler for tilsetting i førsteamanuensisstillinger ved UiO som inkluderer en veileder for søkere og bedømmelseskomiteer.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen