Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i farmakologi

Søknadsfrist: 13.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, UiO er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i farmakologi.

Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap har ansvaret for undervisning i farmakologi/farmakoterapi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, genetikk, immunologi og mikrobiologi i hele farmasistudiet, hvorav farmakologi/farmakoterapi utgjør den største delen. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og PhD, og tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, industri, offentlige institusjoner for legemiddelkontroll, undervisning og forskning. For mer informasjon, se: http://www.farmasi.uio.no/

Førsteamanuensisen skal lede og initiere forskning, drive forskerveiledning, delta i undervisning av studenter og eksamensarbeid og påta seg administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning og eksamensarbeid på alle nivå innenfor de aktuelle fagområdene og i administrasjon etter gjeldende bestemmelser. Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt også bli pålagt arbeid utenfor avdelingen/instituttet som stillingen er knyttet til.

Det er ønskelig at stillingen skal knyttes til en av seksjonens eksisterende forskergrupper innen farmakologi og bidra til styrking av forskning innen livsstil og aldersrelaterte sykdommer. I henhold til strategisk plan satser Farmasøytisk institutt på helsefaglig og farmasøytisk (legemiddelrelatert) forskning, noe som vil være førende.

Særdeles godt kvalifiserte søkere med et annet farmakologisk forskningsfelt kan også komme i betraktning, under forutsetning av at det kan dokumenteres internasjonalt ledende faglige ekspertise, visjoner og ambisjoner for det gjeldende farmakologiske forskningsfeltet. Dokumentasjon vil typisk være publikasjoner, prosjektfinansiering, samt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid innen det gjeldende fagfeltet.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen farmakologi
 • Dokumenterte vitenskapelige kvalifikasjoner innen farmakologi
 • Det er også er krav med erfaring fra internasjonale miljøer og et internasjonalt kontaktnett innen fagområdet
 • Den som tilsettes må ha pedagogisk basiskompetanse, og søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Nærmere retningslinjer er nedfelt i ”Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse”. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere
 • Undervisningsspråket er norsk. Dersom den som tilsettes er fremmedspråklig, vil det bli forventet at vedkommende kan undervise på norsk innen nærmere bestemt tid etter tiltredelsen (fastsettes av fakultetet ved tilsetting)
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen farmakologi
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen farmakologi
 • Administrativ erfaring og kompetanse
 • Evne til å skaffe eksterne midler
 • Forskningsledelse, deltakelse i forskningsprosjekter, samt forskningsformidling
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid
 • Annen relevant kompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn som førsteamanuensis, stillingskode 1011, fastsettes innenfor et spenn mellom kr 605 500 og kr 704 900, avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknaden skal gjøre fullt rede for utdanning, tidligere stillinger, undervisningserfaring, vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet, samt administrativ erfaring.

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste og liste over vitenskapelige arbeider med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen, og redegjørelse for hvorfor disse arbeidene ønskes i vektlagt, de vitenskapelige arbeidene skal være nummererte
 • Dokumentasjon av pedagogisk kompetanse, forskningsformidling, annet formidlingsarbeid, forskningsdrevet innovasjon og andre kvalifikasjoner
 • En kort beskrivelse av forskningsplan på 2-3 sider
 • En kort plan på 1-2 sider som beskriver utvikling og ambisjoner for undervisningsdelen av stillingen
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn. De beste kandidatene vil bli kalt inn til intervju og prøveforelesning.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger kontakt:

Seksjonsleder professor Hanne C. Winther-Larsen, telefon: +47 22 85 70 11, eller e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, telefon +47 22 85 16 06, eller e-post: [email protected]

Søk stillingen