LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i engelsk språkdidaktikk

Søknadsfrist: 31.05.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) ved Nord universitet i Levanger utlyser 100 % fast stilling som førsteamanuensis i engelsk språkdidaktikk fra 01.01.2024 eller så snart som mulig etter 1. januar etter avtale med fakultetet. Vi inviterer kandidater med hovedkompetanse innen ett eller flere av følgende områder: engelsk fagdidaktikk, ELT, TESOL, ESL, TESL, TEFL, engelskundervisning for unge elever, engelsk anvendt lingvistikk, språktilegnelse eller tilgrensende felt relevant for stillingen. Stillingen omfatter, i varierende proporsjoner, undervisning, forskning, administrasjon, utvikling og oppsøkende aktivitet.

Engelskseksjonen i Levanger tilbyr et dynamisk, kollegialt og faglig pluralistisk arbeidsmiljø. Vårt oppdrag når det gjelder undervisning, forskning, utvikling og oppsøkende aktivitet er å fremme forståelsen og praksisen av lærerutdanning i engelskfaget, undervisning og læring av engelsk i skolen, og engelsk språk fra en rekke språklige, pedagogiske, sosiokulturelle og psykologiske perspektiver. Vår visjon er å levere utdanning og veiledning av høy kvalitet til lærerstudenter og etterutdanning til utøvende lærere og gjennom et bredt spekter av forskningsmetoder og tilnærminger. Forsknings- og undervisningsinteresser ved seksjonen inkluderer klasseromsdiskurs, samtaleanalyse, andrespråkstilegnelse, sosiokulturell teori (Vygotsky), dynamisk systemteori, engelsk didaktikk, lærerutdanning, friluftspedagogikk, dramametodikk, barnelitteratur, TESOL og anvendt lingvistikk.

Stillingen har arbeidssted i Levanger. Siden undervisningen skjer regelmessig og ansikt til ansikt, er det nødvendig med bosted i Levanger eller innen pendleravstand samt daglig tilstedeværelse og tilgjengelighet for fagmiljøet for denne stillingen. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på tre studiesteder, så samarbeid på tvers er viktig. Stillingen kan også innebære arbeid ved andre campus. Da noe undervisning og veiledning kan være nettbasert, forutsettes at kandidaten har god IT-kunnskap og erfaring med nettbasert undervisning og veiledning.

Søknaden skal skrives på engelsk og øvrig dokumentasjon må være på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningen (1.-7. og 5.-10. trinn) og innebærer undervisning og veiledning av forskningsprosjekter på bachelor- og masternivå.
 • Stillingen innebærer planlegging og gjennomføring av emner i engelsk individuelt eller i team etter behov. Fakultetet legger vekt på forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, men den som blir ansatt må også være forberedt på å delta i undervisning, veiledning, og vurdering i emner utenfor sitt forskningsområde, spesielt i første syklus.
 • Stillingen omfatter forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling og oppsøkende aktivitet.
 • Den som ansettes i stillingen skal aktivt utføre banebrytende forskning innen sitt spesialfelt og publisere regelmessig i anerkjente nasjonale og internasjonale publikasjonskanaler.
 • Den som ansettes i stillingen skal aktivt bidra til utvikling av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering i samarbeid med kolleger, samt fremme og utvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Den som ansettes i stillingen skal delta i nettverksbygging med skoler i området og fremme gode relasjoner gjennom veiledning av lærerstudenter i praksis og utøvende lærere i etterutdanning.
 • Den som ansettes i stillingen skal bidra til utforming, revisjon, fornyelse og utvikling av relevante program, kurs og delta i høringer om læreplanrevisjon.
 • Den som ansettes i stillingen skal gi veiledning og faglige råd til studenter angående deres studier og faglig utvikling.
 • Den som ansettes i stillingen forventes å bli med og aktivt bidra til en av fakultetets forskningsgrupper.
 • Den som ansettes i stillingen må påregne andre faglige oppgaver som er relevant i stillingen.

Undervisningen og veiledningen knyttet til denne stillingen foregår på engelsk. Administrasjon ved fakultetet foregår på norsk.

Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende norskkunnskaper, må vedkommende tilegne seg norskkompetanse tilsvarende nivå B1 innen en treårsperiode. Kravet skal dokumenteres ved Bergensprøven eller tilsvarende. Nord universitet kan gi noe støtte til norskkurs avhengig av tilgjengelige ressurser.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis i engelsk språkdidaktikk kreves det norsk doktorgrad i relevant fagområdet eller tilsvarende doktorgrad fra utlandet, eller tilsvarende kompetanse oppnådd gjennom dokumenterte publikasjoner av samme omfang og kvalitet.
 • Relevant fagområde i denne sammenheng er engelsk didaktikk, ELT, TESOL, ESL, TESL, TEFL, engelsk for unge elever, engelskspråklig utdanning, engelsk anvendt lingvistikk, språk tilegnelse eller et annet relevant område.
 • En sterk merittliste inkludert fagfellvurderte publikasjoner og presentasjoner i anerkjente forum avhengig av hvilke stadium man er i karrieren.
 • Minst 2 års dokumentert fulltids undervisningserfaring innen norsk skole eller tilsvarende fra andre land. Dette kravet kan erstattes helt eller delvis gjennom en kombinasjon av (a) sertifisering som engelsklærer i skolen eller to års dokumentert undervisningserfaring fra grunnskolelærerutdanning (studieretning engelsk), og (b) en doktorgradsavhandling av høy kvalitet og/eller noen fagfellevurderte forskningsartikler av høy kvalitet som er fokusert på engelskopplæring og/eller undervisning i engelsk i klasseromssammenheng. Dette kan vurderes av bedømmelseskomite.
 • Bevis på effektiv undervisning på lavere og/eller høyere nivå i engelskutdanning eller annet relevant felt.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Søkere som kan dokumentere at deres doktorgradsavhandling er levert til vurdering og avventer utfallet, vil bli vurdert til stillingen, men doktorgraden må være godkjent innen datoen det gis jobbtilbud til den som blir ansatt.

Foretrukne kvalifikasjoner:

 • Dokumentert yrkeskvalifikasjon som engelsklærer.
 • Dokumentert erfaring fra grunnskolelærerutdanning og/ eller etterutdanning av praktiserende lærere.
 • Aktiv deltakelse i nasjonale eller internasjonale fagorganisasjoner, aktuelle konferanser og forskningsmiljøer som er aktuelle for stillingen.
 • En sterk merittliste over veiledning på bachelor-, master- og/eller doktorgradsnivå.
 • Erfaring fra redaksjonen til anerkjente internasjonale tidsskrifter, bokserier og relevant komitéarbeid på institusjonsnivå.
 • Dokumentert undervisningserfaring innen to eller flere av følgende emner på høyere nivå: engelskundervisning for unge elever, forskningsmetoder i engelskundervisning, språktesting og vurdering, tospråklighet og flerspråklighet, pedagogisk lingvistikk, sosiolingvistikk for språklærere, CALL, digitale spill og internettapplikasjoner i språkopplæring, diskursanalyse og tekstlingvistikk, språk og kultur i engelskundervisning, språkplanlegging og språkopplæringspolitikk, engelsk fonetikk og fonologi, multimodal literacies, multiliteracies, engelskundervisning gjennom litteratur, engelsktalende kulturer, verdensengelsk, psykolingvistikk for språkopplæring og - læring, kurs- og pensumdesign for språkopplæring, integrering av språk og innhold i engelsk utdanning, læremateriale- og læreplanutvikling, språkpsykologi, retorikk og komposisjon, retoriske tilnærminger til litterære tekster, flerkulturelle studier og korpuslingvistikk i engelskundervisningen.
 • Dokumentert samarbeid med lokale skoler, utdanningsbyråer, skoledistrikter eller høyere utdanningsinstitusjoner
 • Dokumenterte IT-kunnskaper, erfaring med nettbasert undervisning, og kjennskap til bruk av ulike digitale verktøy.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et konstruktivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Forskningsresultater oppnådd i siste femårsperiode vil gis særlig vekt. Kvalitet, påvirkning og vitenskapelig dybde og bredde i publikasjoner vil bli prioritert fremfor kvantitet av publikasjoner.
 • Sterk merittliste over veiledning på bachelor-, master- og/eller doktorgradsnivå.
 • Dokumentert universitetspedagogisk kompetanse eller tilsvarende.
 • Omfattende bredde og dybde av kunnskap innen engelsk språkopplæring.
 • Særs god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk tilsvarende C2-nivå dokumentert ved internasjonalt anerkjent bevis (f.eks. IELTS Academic, TOEFL iBT, Cambridge English: Proficiency (CPE)) eller publisert arbeid på engelsk som f.eks. doktorgradsavhandling eller forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter som kan vurderes av bedømmelseskomite.
 • Kvalitet og vitenskapelig dybde på doktorgradsavhandlingen samt den gradsbevilgende institusjonens omdømme og rangering innen det aktuelle forskningsområdet.
 • Dokumentert erfaring med internasjonale forskningsnettverk, forskningsledelse, deltakelse i forskningsprosjekter og eksterne midler.
 • God interkulturell kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med studenter og kolleger.
 • Individuelle egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontkatinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder May Line Rotvik Tverbakk, e-post: may.l.tverbakk@nord.no
 • Koordinator for engelskseksjon, førsteamanuensis Saeed Karimi Aghdam, e-mail: saeed.karimi.aghdam@nord.no

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Intervju ogprøveforelesning vil være avgjørende for ansettelsen.

Søknad

Søknaden må sendes elektronisk innen 31.05.2023.

Send inn søknad med vedlegg via rekrutteringsportalen www.jobbnorge.no.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Følgebrev (maksimalt 3 sider på engelsk, enkel linjeavstand)
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopier av vitnemål og attester inkludert karakterutskrifter fra bachelor-, master- og doktorgradsgrader
 • Kopi av opptil 10 av de mest relevante fagfellevurderte publikasjonene. Søkere bes om å prioritere og kommentere de fem viktigste.
 • Doktorgradsavhandlingen skal legges ved som ett av arbeidene
 • Fullstendig nummerert liste over alle vitenskapelige og andre publikasjoner med utgivelsesår og relevante detaljer. For sampubliserte arbeider må søkerens bidrag som medforfatter spesifiseres tydelig.
 • En beskrivelse av aktuelle forskningsinteresser, evt.hvordan søkeren ser disse utvikle seg i fremtiden (maksimalt 3 sider, enkel linjeavstand)
 • En refleksjon om undervisnings-/veiledningserfaring, undervisningsferdigheter, pedagogisk opplæring og undervisningsfilosofi (maksimalt 3 sider, enkel linjeavstand)
 • Bevis på undervisningseffektivitet (som kursbeskrivelse og studentevalueringer)
 • Dokumentasjon av andre aktiviteter og erfaringer som søker mener det burde taes hensyn til i vurderingen
 • Liste over tre referanser (fullt navn, relasjon til kandidat, tilknytning, e-post og telefonnummer).

Vær oppmerksom på følgende:

1. All dokumentasjon det skal taes hensyn til i vurderingen må lastes opp som vedlegg til søknaden.

2. Fullstendig elektronisk søknad og støttedokumentasjon skal leveres innen søknadsfristen.

3. Ingen tilleggsdokumentasjon vil komme betraktning etter fristen.

4. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet videre.

5. Søknaden skal skrives på engelsk.

6. Understøttende dokumentasjon skal være på engelsk, norsk eller annet skandinavisk språk.

7. Dersom du inviteres til intervju og prøveforelesning, må du ta med originale/attesterte kopier av attester, vitnemål og karakterutskrifter som sendes inn elektronisk på www.jobbnorge.no for kontroll av HR-avdelingen.

8. Ved behov vil kandidaten bli bedt om å sende vitnemål og karakterutskrifter for akkreditering av Norsk Institutt for Kvalitetssikring i Utdanningen (NOKUT) før tiltredelse.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30175353

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS