LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i sykepleie

Søknadsfrist: 31.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis innen sykepleie. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie med kontorsted ved campus Levanger. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Arbeidsoppgaver ved fakultetets andre studier og master- og ph.d.- program vil også være aktuelt ved behov. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper. Forskningsgrupper (nord.no)

Vi søker personer med forskerkompetanse innen sykepleiefaget som kan bidra i utvikling av forskningsprosjekt. Den som ansettes skal lede og initiere forskning og veilede kolleger i forskningsarbeid, undervise og veilede studenter og stipendiater, påta seg eksamensarbeid, samt utføre administrative oppgaver tilknyttet slikt arbeid. Erfaring fra forskningsprosjekter vektlegges. Vi søker en person med interesse for å engasjere seg i faglig utvikling i samarbeid med eksisterende fagmiljø.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert professor, vil det kunne bli aktuelt å ansette førsteamanuensis. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til professor etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Ta nitiativ til og utvikle forskningsprosjekter med tilhørende søknader om forskningsmidler i samarbeid med interne og eksterne partnere.
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde.
 • Undervisning i klinisk sykepleie og tilgrensende fag. Undervisning i andre emner kan være aktuelt ut fra søkerens kompetanse.
 • Veiledning
 • Utvikling av studietilbud og ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Bidra i utviklingen av fagmiljøet innen sykepleie
 • Bidra til intern kompetanseutvikling av personalet ved fakultetet
 • Strategisk arbeid ved fakultetet
 • Delta i bedømmelseskomiteer ved ansettelser og kompetanseopprykk

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen fagområdet sykepleie. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor fagområde sykepleie eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Sykepleierutdanning

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå samt forsknings- og utviklingsarbeid
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet og ha evne til å inkludere andre i sine prosjekter
 • God kunnskap i bruk av IKT i undervisningssammenheng
 • Gode undervisnings- og formidlingsevner
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet og egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 31.05.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS