LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i akvakultur

Søknadsfrist: 21.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Alger og mikrobiell bioteknologi og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Bodø er det ledig to faste stillinger som professor/førsteamanuensis i akvakultur knyttet til Strategisk forskningsgruppe akvakultur.

Strategisk forskningsgruppe akvakultur har sine faglige tyngdepunkt innen fôr, ernæring, fiskehelse/fiskevelferd, reproduksjon og sjømatkvalitet. Stillingene har kontorsted i Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det søkes primært etter to kandidater med kompetanse innen fiskeernæring, fiskehelse, fiskepatogener og sykdomsutfordringer i norsk oppdrettsnæring. Kompetanse innen fiskebiologi, produksjonsbiologi, vannkvalitet og produksjonsteknologi er også høyst relevant for disse to stillingene. Det kreves norsk doktorgrad innen relevante fagområder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske. Kandidatene må ha god kjennskap til norsk oppdrettsnæring og ha betydelig forskningserfaring innen fakultetets akvakultur - relaterte forskningsområder, og som kan være med i et faglig sterkt team for å styrke fakultetets forskningsaktivitet og studieprogram innen bærekraftig akvakultur.

Avhengig av faglig profil skal de som ansettes kunne undervise og gi veiledning på både bachelor, master og ph.d.-nivå ved fakultetet i tillegg til emner gitt som etter- og videreutdanning. Det forventes at de som ansettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje.

De som ansettes forutsettes å holde et høyt faglig nivå gjennom egen forskning og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter på internasjonalt nivå. Det stilles krav til gode evner og erfaring fra utadrettet virksomhet, samt gode samarbeidsrelasjoner mot akvakulturnæringen. Det forventes aktiv faglig utvikling gjennom samarbeid med kollegaer og studentinvolvering. Det settes normalt av inntil 45% av stillingene til FoU virksomhet. I tillegg vil det komme ulike administrative oppgaver ved fakultet.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde. Ved vurdering av kandidater for professorat vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professoropprykk, notat fra UHR Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag, godkjent 19.08.2016, revidert 11.2018 og 09.2020.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Stillingene krever sterkt motiverte og dynamiske personer med gode mellommenneskelige egenskaper. Kandidatene forventes å bidra til å videreutvikle faglig samarbeid mellom fakultetets forskningsgrupper, og bidra til publikasjoner og prosjektsøknader av høy kvalitet. Dokumenterte bidrag fra tidligere ansettelsesforhold vil vektlegges.

Det er ønskelig at kandidatene kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker norsk / skandinavisk er det forventet at de tilegner seg nødvendig språkkompetanse på norsk. Universitetet tilbyr norsk språkkurs.

Ved vurdering og rangering av søkerne vil forskningskompetanse, undervisningserfaring, erfaring fra / kjennskap til bærekraftig akvakulturproduksjon og personlig egnethet for stillingen bli vektlagt. Kvalitet på forskningen vil vurderes i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA), hvor forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning vektlegges og ikke hvor arbeidene er publisert.

Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis.

Søknaden skal være på engelsk.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Kvinner oppfordres til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 20.02.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 21.03.2021

Ref.nr. 30092580

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS