LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis innen helsefag

Søknadsfrist: 15.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets
nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å jobbe med forskningsbasert utdanning av framtidens helsearbeidere og har kompetanse innen helsefag? Ønsker du å utvikle deg selv og bidra til faglig utvikling i vårt kompetansemiljø? Da ønsker vi DEG som søker til en av våre stillinger.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, studiested Mo i Rana, er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen helsefag. Stillingen er tilknyttet bachelor i sykepleie, men det er også aktuelt å bidra på andre utdanninger ved fakultetet.

Vi søker etter en faglig engasjert førsteamanuensis innen helsefag med naturvitenskapelig bakgrunn, gjerne innen biomedisin eller medisinsk teknologi som ønsker å være med på å videreutvikle vår utdanning av framtidens sykepleiere, og som har ambisjoner om egen fagutvikling innenfor våre fagområder. Den som ansettes må kunne undervise i naturvitenskapelige emner som anatomi/fysiologi, biokjemi, mikrobiologi/immunologi og patologi. Erfaring med undervisning og veiledning av studenter samt erfaring med prosjektutvikling og relevant forskningsarbeid vektlegges. Det er videre ønskelig at søker har erfaring innen ledelse.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Forskningen må være helsefaglig relevant. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Pedagogiske oppgaver vil i hovedsak være tilknyttet bachelor i sykepleie, men det kan også være aktuelt med oppgaver tilknyttet bachelor i farmasi og en eller flere av fakultetets masterutdanninger samt ph.d.-program. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger inngår i arbeidet.

Den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Fagmiljøet innen sykepleie er ved Nord universitet fordelt på flere studiesteder og samarbeid mellom ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er sentralt. Stillingen kan derfor innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder enn det respektive kontorsted.

Redusert stilling/delt stilling kan være aktuelt dersom søker ønsker å kombinere stilling med klinisk arbeid.

Det forventes at søker har en målsetting om å øke sin vitenskapelige kompetanse og delta aktivt med kunnskapsutvikling innenfor fakultetets satsningsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning og veiledning av studenter
 • Ferdighetstrening/labarbeid og simulering
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler i forskningsprosjekter
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets øvrige ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med øvrige ansatte Strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Relevant klinisk erfaring
 • Minimum treårig helsefaglig grunnutdanning eller lignende naturvitenskapelig utdanning med relevant yrkeserfaring

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Relevant yrkespraksis
 • Det er ønskelig med norsk autorisasjon som sykepleier, men annen relevant helsefaglig utdanning vil også bli vurdert.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 15. desember 2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Ref.nr. 30070687

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS