LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i kanonisk engelsk / amerikansk litteratur

Søknadsfrist: 11.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ved Nord universitet utlyser stilling som førsteamanuensis i engelsk/amerikansk litteratur. Stillingen er knyttet til bachelorprogrammet i engelsk, og medfører i tillegg undervisning i emner som britisk og amerikansk litteratur for grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn og lektorutdanning 8-13 trinn.

Engelsksekjson er en del av Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, med campusbaserte tilbud som inngår i det femårige masterprogrammet for grunnskolelærerutdanning, lektorprogrammet, et akademisk bachelorprogram i engelsk språk og litteratur, i tillegg til andre emner som er åpne for hele institusjonen, inkl. forretningsengelsk og engelsk språkstøtte for internasjonale studenter.

Med utgangspunkt i et dannelsesperspektiv utvikler engelskseksjonen et attraktivt, levende, internasjonalt synlig og intellektuelt stimulerende emnetilbud innen litteratur, kultur, språk og lingvistikk, og fagdidaktikk som møter regionale og nasjonale behov for engelskkompetanse på høyt nivå.

Undervisningen er forskningsbasert og tilstreber høyest mulig kvalitet. Bachelor i engelsk ved Nord universitet har fått den høyeste rangeringen blant sammenlignbare bachelorgrader i nasjonale studentundersøkelser (Studiebarometeret) i en femårsperiode (2016-2021).

Stillingen er knyttet til universitetets campus i Bodø. Siden undervisningen er ansikt-til-ansikt, er stillingen residenspliktig. Nord universitets fakulteter er fordelt på flere campus, så tverrfakultært samarbeid uavhengig av geografisk plassering er også viktig, og stillingen kan innebære oppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Søknaden skal skrives på engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er primært knyttet til bachelorgraden i engelsk, og medfører også undervisning innenfor grunnskolelærerutdanningen.
 • Primære ansvarsområder omfatter planlegging og undervisning av deler av teamunderviste emner på bachelornivå i britisk og amerikansk litteratur og kultur, forskning og skriving (som har med elementer av retorikk/komposisjon, forskningsmetodikk og kritisk teori) og veiledning av bacheloroppgaver, disse på årsbasis.
 • Den som ansettes i stillingen vil ha muligheten til å utvikle minst ett nytt emne på bachelornivå basert på egne forskningsinteresser, og forventes å publisere regelmessig i meritterte kanaler innen sitt forskningsfelt.
 • Den som ansettes forventes å publisere regelmessig, og delta i fakultetets forskningsgruppe for humaniora, kultur og utdanning.
 • Den som ansettes forventes også å bidra til litteraturhistoriske emner beregnet for masterstudenter, og som tar med aktuell barne-/ungdomslitteratur, samt tilby veiledning på masternivå etter behov.
 • Stillingen innebærer forskning og utvikling, herunder formidling.
 • Det forventes at den som ansettes deltar i utvikling av eksternt finansierte forskningsprosjekter, og bidrar til å fremme forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes skal bidra til utvikling av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med andre kolleger.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis i amerikansk/engelsk litteratur, kreves norsk doktorgrad i engelsk, med primær forskningsfokus på kanonisk amerikansk/engelsk litteratur, eller tilsvarende doktorgrad fra utlandet som er akseptert som norsk ekvivalent, og en dokumentert merittliste innen undervisning og stipend som oppfyller internasjonal standard på feltet, kreves. Det kreves undervisningserfaring fra universitet/høgskole og ferdigheter i forhold til planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • For evalueringsformål er "kanonisk engelsk og amerikansk litteratur" definert som en omfattende samling av engelskspråklig litteratur av betydning som har hatt estetisk, historisk og kulturell innvirkning på Storbritannia, USA eller andre engelskspråklige land.

Felles for alle vitenskapelige stillinger:

 • Søkere må demonstrere fremragende muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på engelsk.
 • Den som ansettes i stillingen forventes å tilegne seg ferdigheter i norsk for faglige formål innen en toårsperiode.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Doktorgrad i engelsk/amerikansk litteratur. Kandidatene vil bli videre vurdert ut fra institusjonens omdømme på fagområdet (jf. internasjonale rangeringer) og karakterer gjennom sin akademiske karriere, med vekt på de høyere nivåene.
 • Dokumentasjon av fremragende undervisning. Relevant undervisningserfaring, spesielt engelsk språkvitenskap på universitets-/høgskolenivå, vil bli vurdert som viktig. Søkere som ved ansettelse ikke har dokumentert grunnleggende universitetspedagogiske ferdigheter (f.eks. Postgraduate Certificate in Higher Education eller tilsvarende/høyere akkreditering) vil bli pålagt å tilegne seg disse ferdighetene innen en toårsperiode, for eksempel gjennom Nord universitets UNIPED-akkrediteringsprogram. Undervisningserfaring innen engelsk fra 8-13 trinn ansees også som verdifullt, samt kunnskap om litteraturdidaktikk.
 • Dokumentasjon av fremragende forskningsproduksjon innen relevante områder (jf. Norges nasjonale forskningsinformasjonssystem CRISTIN.no). Både kvalitet, antall publikasjoner og impact vil bli evaluert, med vekt på resultater i fagfellevurderte publikasjonskanaler oppnådd de siste fem årene.
 • Dokumenterte lederferdigheter, for eksempel, administrasjon og rådgivning på studentnivå, organisasjonskomiteer på institusjonsnivå, redaksjonsarbeid, søknadskriving eller annen relevant prosjektledererfaring. Kandidater som har skrevet vellykkede søknader prioriteres i denne kategorien.

 • Relevant internasjonal erfaring fra engelsktalende land. Denne erfaringen kan inkludere en kombinasjon av universitet/høyskole i engelsktalende land, undervisningserfaring fra engelsktalende land, deltakelse i forskningsprosjekter i engelsktalende land.

 • Ved vurdering og rangering av søkerne vil personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen gårlovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 11.12.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de
 • viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Pedagogisk refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30153916

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS